PDA

View Full Version : Code – Mod cho Zetaboards 1. User Online Today Version 1
 2. User Online Today Version 2
 3. [ZB Code] Signature Rules - Hiển thị quy đinh khi đặt chữ kí
 4. [ZB code] Chống lag nhiều bài viết cho forum
 5. Không cho thành viên thay đổi Member title [Zetaboards code]
 6. [HTML] Bảng thông báo 3 cột + Category
 7. [Code HTML] Bảng thông báo 3 cột
 8. Index Only Code - Code chỉ hiện thị ở trang index [ZB code]
 9. [Zb code] Member Only Code - code chỉ hiển thị với thành viên
 10. Relocate Submenu - Submenu xổ xuống cho ZB
 11. Mỗi Box (Forum) 1 Biểu Tượng
 12. [ZB code] User Ranking - Vote cho thành viên
 13. [Zb code] Chuyển Submenu thành dạng UL
 14. [Zetaboard code] iStatic Menu - Ẩn hiện Submenu
 15. [Zetaboard code] Hows my post V2 - Đánh giá bài viết
 16. [Zb code] Quick Login - Đăng nhập nhanh cho forum Zetaboards
 17. [Zb code] Topic Prefix upon submission - Tạo tiền tố cho tiêu đề
 18. [Zetaboar code] BBCode in PM Quick Compose
 19. Thanh Alt-Info nằm ngang giống VBB
 20. Chuyển các chuyên mục thành dạng cột
 21. MS Word BeastVN
 22. [Zb codep] Thêm button Email ở profile member
 23. [Zb code] Blog Photo by slayer766
 24. [ZB code] Word Limit for posting - Giới hạn từ cho bài viết
 25. [Zetaboard code] BBCode Audio chạy link .mp3
 26. [ZB Code] Yêu cầu khách đăng nhập mới thấy hình ảnh
 27. Thanh Alt-Info nằm ngang giống VBB Fix 1
 28. Tạo Subforum VBB
 29. Book / Movie / Software Store
 30. Hệ thống Thanks giống VBB
 31. Tạo thẻ Tab trong bài viết
 32. Hệ thống tiền cho Zetaboards
 33. [Code] Thay đổi màu tên thành viên hoặc nhóm trong Zetaboards
 34. [ZB Code] Chọn tất cả các bài viết trong topic
 35. [Zb code] Đưa thanh Search xuống dưới thống kê
 36. [Zb code] Thêm Bbcode Flash
 37. [ZB code] Thêm dâu "." vào giữa các submenu link
 38. [Zb code] Giới hạn chữ kí thành viên
 39. [ZB code] Hệ thống Like/Dislike cho bài viết
 40. [Zetaboard Code] Hệ thống Game trực tuyến Thunder Services
 41. [Zetaboard Code] Tabbed Categories - Biến Categories thành dạng thẻ tab
 42. [Zetaboard Code] User Ranking - Vote/Cho điểm cho thành viên
 43. [Zetaboard Code] Category Tabs- Biến Category thành dạng thẻ tab (phiên bản khác)
 44. Thống kê BeastVN v1.0.1
 45. [ZB code] Switch User v1.5 - Chuyển đổi tài khoản
 46. [ZB code] Advanced Profile - Thay đổi giao diện xem thông tin thành viên
 47. [ZB code] Add Search Next to Time in Footer - Thêm thanh tìm kiếm dưới footer
 48. ZetaBoards Integrated Chatroom - Tạo Chat Room từ 1 Topic
 49. [Zetaboard] BBCode in Topic Titles - Cho phép sử dụng BBcode tại Topic Titles
 50. [Zetaboard] Webpage Group Access - Cấp phép cho nhóm view webpage
 51. [Zetaboard] Shoutbox on all pages - Shoutbox hiện ở tất cả các trang
 52. [Zetaboard] Flexible Form Script - Tạo trang gửi ý kiến
 53. [Zetaboard] Flexible Form Script Extension - Tạo trang gửi ý kiến + Chuyển link
 54. [Zetaboard] Flexible Form Script Extension: Restrict Groups - Tạo trang gửi ý kiến + chuyển đến Group
 55. [Zetaboard] Flexible Form Script Extension: Required Post Count
 56. [Zetaboard] Latest Posts in Sidebar - Thống kê bài viết ở sidebar
 57. [Zetaboard] Find and Replace Text - Tìm và thay thế từ cấm
 58. [Zetaboard] Group Forum Moderators - Thống kê các mod và các box quản lý