PDA

View Full Version : Cách set Mod và Smod trong forum Zetaboards[Mr.P]
14-02-2012, 04:36 PM
Trước hết để Set Mem vào một nhóm ta vào AdminCP => Member search => điền tên mem vào search => Edit -> Member of Group: => hãy chọn nhóm thích hợp.

1. Đối với nhóm Smod.
Các bạn vào AdminCP => Group => Tạo một Group mới với tên Smod hoặc ...
- Các bạn lưu ý chỗ này: Base settings off of:
=> cái này có nghĩa là nhóm mới bạn chọn sẽ có những quyền hạn giống các nhóm bạn đã tạo trước đó.
ví dụ: mình đã tạo nhóm Admin và Mem, nếu muốn nhóm mới tạo có quyền hạn giống nhóm Admin thì mình chọn Admin.
- Sau khi tạo xong bạn vào Group đó sẽ thấy các phần Yes or No như: Permissions, Posting Permissions,... đây chính là quyền hạn cho một nhóm, Yes là set quyền hạn này cho nhóm và ngược lại là No.
- Đối với nhóm Smod thường nó tựa như Admin nên thường set Yes hết các quyền hạn. Cũng tùy thuộc vào cơ cấu của Forum.

2. Đối với nhóm Mod.
- Đây là nhóm quản lí cho từng khu vực box nên việc set quyền hạn sẽ khác một tí.
- Bạn vào AdminCP => Group => tạo một nhóm mới tên Mod
- Tại Base settings off of: hãy để có quyền hạn như Mem bình thường.
=> điều này có nghĩa là Mod sẽ ko có quyền hạn trên toàn Forum.
- Bây giờ ta đã có nhóm Mod, mem nào muốn thành Mod các bạn hãy set vào nhóm này.
- Sau đó vẫn Member search => tìm đến Mem đó -> Moderator Abilities đây chình là set quyền hạn cho mem
+ Moderator of: box quản lí
+Topic Management Abilitie
=> là những quyền hạn như del, move, edit,...
* Trên là cách set cho mỗi mem một box, nếu bạn tạo nhóm Mod the box - nghĩa là bạn tạo nhóm Mod1 quản lí box 1, nhóm mod2 quản lí box 2,... thì làm như sau:
- AdminCP => Groups => Manage =>
+ Grant Super Moderator Status? => No
+ Access to Admin CP => No
+ Forum Moderator => Manage Forum Moderator Settings => Các bạn set mod tương tự cách trên.
=> các làm này sẽ cho tất cả Mem trong nhóm mod1 sẽ quản lí box1