PDA

View Full Version : Joinable Group (Lập nhóm) trong forum Zetaboards[Mr.P]
20-02-2012, 03:32 PM
Một nhóm joinable là một nhóm bất kỳ thành viên cá nhân có thể tham gia, nhưng riêng biệt từ các nhóm thành viên.
Các loại Nhóm Joinable

Có ba loại nhóm joinable:

1. Mở tất cả các Thành viên - Điều này có nghĩa rằng bất kỳ người dùng có thể tham gia vào nhóm mà không hạn chế.
2. Yêu cầu lãnh đạo phê duyệt - Điều này có nghĩa rằng người dùng sẽ phải được sự chấp thuận của một trong những lãnh đạo tập đoàn trước khi trở thành thành viên.
3. Lời mời yêu cầu - Điều này có nghĩa rằng không có người sử dụng sẽ có thể tham gia mà không đầu tiên được mời bởi một người sử dụng hiện có.

Tham gia một nhóm

Để tham gia vào một nhóm joinable, hãy làm theo các bước sau:

1. Ở phía trên của diễn đàn, nhấp vào nút Preferences.
2. Trong hồ sơ menu Options, chọn Joinable Groups.
3. Nếu có bất kỳ nhóm tham gia, họ sẽ được hiển thị trong bảng Nhóm Joinable.
4. Nếu bạn thấy một nhóm mà bạn muốn là thành viên của, chọn Tham gia Group hoặc chấp thuận yêu cầu, tùy thuộc vào việc lãnh đạo phê duyệt là cần thiết. Nếu nhóm bạn đang cố gắng để tham gia là theo giấy mời, hãy thử liên lạc với một trong các lãnh đạo tập đoàn, có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào các thành viên Xem & Lãnh đạo trong cột của nhóm.

Rời nhóm Joinable

Nếu vì một lý do bạn muốn rời một nhóm mà trước đó bạn đã tham gia, hãy làm theo các bước sau:

1. Ở phía trên của diễn đàn, nhấp vào nút Preferences.
2. Trong hồ sơ menu Options, chọn Joinable Groups.
3. Xác định vị trí hàng của nhóm mà bạn muốn rời khỏi, và chọn Leave.