PDA

View Full Version : [Template ] Tạo Khung Thông Tin Chủ Đề (Luợt Xem + Trả Lời + Đánh Giá + Like FB + Share)niduti
09-10-2012, 04:54 PM
[Only registered and activated users can see links]

-Cài đặt:
B1: Bạn tải file đính kèm về và giải nén ra xong upload lên ngang hàng với index của forum
images ([Only registered and activated users can see links])

B2: mở temlate postbit_legacy (hoặc postbit nếu khung profile ngang )

B3: Tìm đoạn code:


<!-- message -->
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">

B4: Và chèn lên phía trên đoạn code sau:

<center>
<!-- $Id: Đóng khung Thông Tin bài trên $ --> <vb:if condition="!$GLOBALS['FIRSTPOSTID']">
<div>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="images/info/nnt1.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="images/info/nnt2.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="images/info/nnt3.png"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="images/info/nnt4.png"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
<!-- $Id: images Đóng khung Thông Tin bài trên $ -->

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<td>
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
<h2 class="title icon" align="center">
Chủ Đề: <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>
<font color="#000080">{vb:raw post.title}</font>
</h2></vb:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="35%" align="left">►Lượt Xem: <b>{vb:raw thread.views}</b></td>
<td width="25%" align="left">►Trả Lời: <b>{vb:raw thread.replycount}</td>
<td align="left">

<div>
<!-- $Id: Share $ -->
►Chia Sẽ:
<a title="Gửi bài này cho bạn bè qua yahoo" href="ymsgr:im?+&msg=Xem bài này hay lắm nè: {vb:raw post.title} ~~> [Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath} gửi cho bạn bè nữa nhá "><img border="0" src="images/share/yahoo.gif"></a>
<a title="Ðăng lên FaceBook" target="_blank" href="[Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath}"><img border="0" src="images/share/facebook.png"></a>
<a title="Ðăng lên ZingMe" target="_blank" href="[Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath}&t={vb:raw post.title}&desc=Nếu bạn thích thì bạn có thể ghé qua Diễn Đàn của chúng tôi ^^!"><img border="0" src="images/share/zing.gif"></a>
<a title="Ðăng lên Google" target="_blank" href="[Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath}&title={vb:raw post.title}&annotation="><img border="0" src="images/share/google.png"></a>
<a title="Ðăng lên TangVn" target="_blank" href="[Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath}"><img border="0" src="images/share/tagvn.gif"></a>
<a title="Bookmark lại bài này" href="javascript:bookmarksite('{vb:raw post.title}', '[Only registered and activated users can see links]{vb:raw relpath}')"><img border="0" src="images/share/favorites.png"></a>
<a title="In trang này" href="javascript:window.print()"><img border="0" src="images/share/print.gif"></a>

<!-- $Id: Share $ -->
</div>

</td>
</tr>

<tr>
<td width="35%" align="left">►Ngày Gửi: <b>{vb:raw post.postdate}</b></td>
<td width="25%" align="left">►Đánh Giá: <b>{vb:raw thread.rating}Sao</b></td>
<td align="left">
<!-- Facebook Like -->
<iframe src="[Only registered and activated users can see links]{vb:link thread, {vb:raw thread}}&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=38 0&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:380px; height:25px"></iframe>
<!-- / Facebook Like --></td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>
</table>

<!-- $Id: Đóng khung Thông Tin bài dưới $ -->
</td>
<td style="padding: 0px" background="images/info/nnt6.png"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="images/info/nnt7.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="images/info/nnt8.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="images/info/nnt9.png"></td>
</tr>
</table>
<!-- $Id: Đóng khung Thông Tin bài dưới $ --></div></vb:if>
</center>
<br/>

DONE