PDA

View Full Version : Cần cung cấp link gunz ofline (sever quest)Suolrock
03-08-2008, 08:27 AM
Tìm kiếm rất nhiều mà không thấy sever gunz (quest), bắn một mình không biết bắn với ai nữa, trong forum có ai có link sever gunz (giết quest nha) thì cho mình xin, link của anh dương đưa khơng có quest, chơi có 1 mình buồn, mong mọi người giúp đỡ nha
:63::63::63::63::63::63::63:

Pucca9x
10-08-2008, 09:45 PM
chịu thùi ^^ kakaka

hongphuc1281441
28-08-2008, 04:15 PM
Các bạn ơi sau một thời gian tìm hiểu minh đã kích quest dc từ cái server cua anh Duong roi
sau day la huong dan cua minh:(lam bang SQL 2005 nha các bạn)
các bạn tải cái link của anh Duong về vào thư mục db xóa tất cả chừa file GunzDB2k lại và nhấp phải vào nó chọn edit sau do thay toàn bọ bàng doạn code sau:
USE [GunzDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Items] Script Date: 03/10/2007 01:36:11 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Items](
[CID] [int] NULL,
[ItemID] [int] NULL,
[CIID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[RentPeriodRemainder] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Locator] Script Date: 03/10/2007 01:36:34 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Locator](
[ID] [int] NOT NULL,
[Players] [int] NOT NULL,
[IP] [varchar](50) NOT NULL,
[Port] [int] NOT NULL,
[Code] [int] NOT NULL,
[Time] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[Accounts] Script Date: 03/10/2007 01:33:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Accounts](
[AID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[UserID] [varchar](50) NOT NULL,
[Password] [varchar](50) NOT NULL,
[UGradeID] [int] NULL CONSTRAINT [DF_Accounts_UGradeID] DEFAULT ((1))
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[MPLVL] Script Date: 03/10/2007 01:36:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[MPLVL](
[AID] [int] NULL,
[CharacterName] [varchar](50) NULL,
[AccountName] [varchar](50) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[CharMakingLog] Script Date: 03/10/2007 01:34:57 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[CharMakingLog](
[AID] [int] NULL,
[CharName] [varchar](32) NULL,
[Type] [varchar](32) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[Clans] Script Date: 03/10/2007 01:35:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Clans](
[CLID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Level] [int] NOT NULL,
[Name] [varchar](50) NOT NULL,
[ClanMaster] [varchar](10) NOT NULL,
[EmblemURL] [varchar](100) NULL,
[TotalPoint] [int] NOT NULL,
[Point] [int] NOT NULL,
[Wins] [int] NOT NULL,
[Losses] [int] NOT NULL,
[MemberCount] [int] NOT NULL,
[Ranking] [int] NOT NULL,
[EmblemChecksum] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[LocatorLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[LocatorLog](
[IP] [int] NOT NULL,
[Port] [int] NOT NULL,
[Count] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetCharList] Script Date: 03/10/2007 01:32:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author: Mythical
-- Create date: Dec 25, 2006
-- Description: Merry XMAS!
-- =============================================
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetCharList]
-- Add the parameters for the stored procedure here
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

-- Insert statements for procedure here
SELECT Level,CharNum,Name
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateEquipItem] Script Date: 03/10/2007 01:33:18 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateEquipItem]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Select 1 Ret
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetAccountCharInfo] Script Date: 03/10/2007 01:32:32 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetAccountCharInfo]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

SELECT custom2_itemid, custom1_itemid, secondary_itemid, primary_itemid, melee_itemid, fingerr_itemid, fingerl_itemid, feet_itemid, legs_itemid, hands_itemid, chest_itemid, head_itemid, BP, XP, Face, Hair, Sex, Level, CharNum, ClanName, Name
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spDeleteChar] Script Date: 03/10/2007 01:32:31 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spDeleteChar]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
COUNT(*)
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
DELETE
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetCharInfoByCharNum] Script Date: 03/10/2007 01:32:35 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetCharInfoByCharNum]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

SELECT custom2_slot,custom1_slot,secondary_slot,primary_s lot,melee_slot,fingerl_slot,fingerr_slot,feet_slot ,legs_slot,hands_slot,chest_slot,head_slot,ClanCon tPoint,ClanGrade,ClanName,CLID,PlayTime,DeathCount ,KillCount,CharNum,WR,ER,CR,FR,AP,HP,BP,XP,Face,Ha ir,Sex,Level,Name,CID
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateCharLevel] Script Date: 03/10/2007 01:33:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateCharLevel]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateCharBP] Script Date: 03/10/2007 01:33:09 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateCharBP]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateCharPlayTime] Script Date: 03/10/2007 01:33:15 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateCharPlayTime]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetFriendList] Script Date: 03/10/2007 01:32:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetFriendList]
@CID INT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SELECT Name, Favorite, FriendCID
FROM Friend
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spAddFriend] Script Date: 03/10/2007 01:32:23 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spAddFriend]
@nCID INT,
@nFriendCID INT,
@nFavorite INT
AS
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Friend
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
INSERT INTO Friend
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spRemoveFriend] Script Date: 03/10/2007 01:32:59 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spRemoveFriend]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
DELETE
FROM Friend
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateServerStatus] Script Date: 03/10/2007 01:33:22 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateServerStatus]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
UPDATE ServerStatus
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: Table [dbo].[InsertServerLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:00 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[InsertServerLog](
[ID1] [varchar](50) NOT NULL,
[ID2] [varchar](50) NOT NULL,
[ID3] [varchar](50) NOT NULL,
[ID4] [varchar](50) NOT NULL,
[ID5] [varchar](50) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[Friend] Script Date: 03/10/2007 01:35:46 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Friend](
[CID] [int] NULL,
[FriendCID] [int] NULL,
[Favorite] [int] NULL,
[Name] [varchar](10) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spCreateClan] Script Date: 03/10/2007 01:32:29 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spCreateClan]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
--Get the name of the clan.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
--Add the clan to the database.
INSERT INTO Clans
[Only registered and activated users can see links]
--Request the clan id.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
--Update the ClanMaster And all 4 members to be in the crew.
[Only registered and activated users can see links]
--Update the ClanMaster to be the ClanMaster in the database.
[Only registered and activated users can see links]
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
--Request the clanid i guess for the server?
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Clans
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetCharClan] Script Date: 03/10/2007 01:32:33 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spGetCharClan]
[Only registered and activated users can see links]
AS
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: Table [dbo].[InsertGameLog] Script Date: 03/10/2007 01:35:54 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[InsertGameLog](
[Game] [varchar](32) NULL,
[Map] [varchar](32) NULL,
[GameType] [varchar](32) NULL,
[Rounds] [varchar](32) NULL,
[How Many Rounds Played] [varchar](32) NULL,
[TotalUsers] [varchar](32) NULL,
[Users] [varchar](32) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetClanInfo] Script Date: 03/10/2007 01:32:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetClanInfo]
[Only registered and activated users can see links]
AS
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetCLIDFromClanName] Script Date: 03/10/2007 01:32:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spGetCLIDFromClanName]
[Only registered and activated users can see links]
AS
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateClanGrade] Script Date: 03/10/2007 01:33:16 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spUpdateClanGrade]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS

[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: Table [dbo].[PlayerLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:58 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[PlayerLog](
[CID] [int] NULL,
[PlayTime] [int] NULL,
[KillCount] [int] NULL,
[DeathCount] [int] NULL,
[EXPEarned] [int] NULL,
[TotalEXP] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spTeam4WinTheGame] Script Date: 03/10/2007 01:33:08 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spTeam4WinTheGame]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS

[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertCharMakingLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:47 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertCharMakingLog]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
--Add new log infomation to db.
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: Table [dbo].[KillLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[KillLog](
[KillerID] [int] NULL,
[KilledID] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateCharClanContPoint] Script Date: 03/10/2007 01:33:11 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spUpdateCharClanContPoint]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: Table [dbo].[LevelUpLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[LevelUpLog](
[A] [int] NULL,
[B] [int] NULL,
[C] [int] NULL,
[D] [int] NULL,
[E] [int] NULL,
[F] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[ConnLog] Script Date: 03/10/2007 01:35:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ConnLog](
[AID] [int] NULL,
[IPString1] [int] NULL,
[IPString2] [int] NULL,
[IPString3] [int] NULL,
[IPString4] [int] NULL,
[Alert] [nchar](32) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[LadderTeam] Script Date: 03/10/2007 01:36:20 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[LadderTeam](
[TID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[CLID] [int] NOT NULL,
[User1] [int] NOT NULL,
[User2] [int] NOT NULL,
[User3] [int] NULL,
[User4] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spSelectCharQuestItemInfoByCID] Script Date: 03/10/2007 01:33:03 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spSelectCharQuestItemInfoByCID]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: Table [dbo].[ClanLog] Script Date: 03/10/2007 01:35:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ClanLog](
[WinnerCLID] [int] NULL,
[LoserCLID] [int] NULL,
[IsDrawGame] [int] NULL,
[WinnerPoint] [int] NULL,
[LoserPoint] [int] NULL,
[WinnerClanName] [varchar](max) NULL,
[LoserClanName] [varchar](max) NULL,
[RoundWins] [int] NULL,
[RoundLosses] [int] NULL,
[MapID] [int] NULL,
[GameType] [int] NULL,
[WinnerMembers] [varchar](max) NULL,
[LoserMembers] [varchar](max) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetCharInfoByAID] Script Date: 03/10/2007 01:32:34 ******/
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetCharInfoByAID]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SELECT custom2_slot,custom1_slot,secondary_slot,primary_s lot,melee_slot,fingerl_slot,fingerr_slot,feet_slot ,legs_slot,hands_slot,chest_slot,head_slot,ClanCon tPoint,ClanGrade,ClanName,CLID,PlayTime,DeathCount ,KillCount,CharNum,WR,ER,CR,FR,AP,HP,BP,XP,Face,Ha ir,Sex,Level,Name,CID
FROM Character
WITH (nolock)
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: Table [dbo].[ConnectionLog] Script Date: 03/10/2007 01:35:29 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ConnectionLog](
[AccountName] [varchar](50) NULL,
[Date] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[ItemPurchaseLog] Script Date: 03/10/2007 01:36:06 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ItemPurchaseLog](
[A] [int] NULL,
[B] [int] NULL,
[C] [int] NULL,
[D] [int] NULL,
[E] [nchar](32) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[CountryCode] Script Date: 03/10/2007 01:35:41 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[CountryCode](
[IPFrom] [varchar](50) NULL,
[IPTo] [varchar](50) NULL,
[CountryCode3] [varchar](50) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[LocatorStatus] Script Date: 03/10/2007 01:36:46 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[LocatorStatus](
[LocatorID] [int] NULL,
[IP] [nvarchar](4000) NOT NULL,
[Port] [int] NULL,
[StatusTime] [int] NULL,
[UpdateTime] [int] NULL,
[RecvUDP] [varchar](4000) NULL,
[SendUDP] [varchar](4000) NULL,
[BlockUDP] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spSelectAccountItem] Script Date: 03/10/2007 01:33:02 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spSelectAccountItem]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN

SELECT RentPeriodRemainder,AIID,ItemID
FROM
AccountItems
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: Table [dbo].[Character] Script Date: 03/10/2007 01:34:53 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Character](
[AID] [int] NULL,
[Name] [varchar](10) NULL,
[CharIndex] [int] NULL,
[Level] [int] NULL,
[Sex] [int] NULL,
[Costume] [int] NULL,
[Face] [int] NULL,
[Hair] [int] NULL,
[ClanName] [varchar](16) NULL,
[XP] [int] NULL,
[BP] [money] NULL,
[head_itemid] [int] NULL,
[chest_itemid] [int] NULL,
[hands_itemid] [int] NULL,
[legs_itemid] [int] NULL,
[feet_itemid] [int] NULL,
[fingerl_itemid] [int] NULL,
[fingerr_itemid] [int] NULL,
[melee_itemid] [int] NULL,
[primary_itemid] [int] NULL,
[secondary_itemid] [int] NULL,
[custom1_itemid] [int] NULL,
[custom2_itemid] [int] NULL,
[CharNum] [int] NULL,
[CID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[HP] [int] NULL,
[AP] [int] NULL,
[FR] [int] NULL,
[CR] [int] NULL,
[ER] [int] NULL,
[WR] [int] NULL,
[KillCount] [int] NULL,
[DeathCount] [int] NULL,
[PlayTime] [int] NULL,
[CLID] [int] NULL,
[ClanGrade] [int] NULL,
[ClanContPoint] [int] NULL,
[head_slot] [int] NULL,
[chest_slot] [int] NULL,
[hands_slot] [int] NULL,
[legs_slot] [int] NULL,
[feet_slot] [int] NULL,
[fingerl_slot] [int] NULL,
[fingerr_slot] [int] NULL,
[melee_slot] [int] NULL,
[primary_slot] [int] NULL,
[secondary_slot] [int] NULL,
[custom1_slot] [int] NULL,
[custom2_slot] [int] NULL,
[QuestItemInfo] [nvarchar](max) NULL,
[LastActive] [datetime] NULL,
[LevelTime] [datetime] NULL,
[PLvlCount] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Character_PLvlCount] DEFAULT ((0))
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[BanTable] Script Date: 03/10/2007 01:33:44 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[BanTable](
[AID] [int] NULL,
[AccountName] [varchar](50) NULL,
[CharacterName] [varchar](50) NULL,
[Reason] [varchar](50) NULL,
[Admin] [varchar](50) NULL,
[Action] [varchar](50) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[AccountItems] Script Date: 03/10/2007 01:33:31 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[AccountItems](
[AID] [int] NULL,
[ItemID] [int] NULL,
[AIID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[RentPeriodRemainder] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[BlockCountryCode] Script Date: 03/10/2007 01:33:52 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[BlockCountryCode](
[IPFrom] [varchar](4000) NULL,
[IPTo] [varchar](4000) NULL,
[CountryCode3] [varchar](4000) NULL,
[RoutingURL] [varchar](4000) NULL,
[IsBlock] [int] NULL,
[Comment] [varchar](4000) NULL,
[code] [varchar](4000) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[ServerStatus] Script Date: 03/10/2007 01:37:22 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ServerStatus](
[ServerID] [int] NULL,
[ServerName] [nvarchar](32) NULL,
[PlayerCount] [int] NULL,
[MaxPlayer] [int] NULL,
[CurrPlayer] [int] NULL,
[Time] [datetime] NULL,
[IP] [varchar](50) NULL,
[Port] [int] NULL,
[Opened] [varchar](50) NULL,
[StatusTime] [int] NULL,
[UpdateTime] [int] NULL,
[RecvUDP] [varchar](max) NULL,
[SendUDP] [varchar](max) NULL,
[BlockUDP] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: Table [dbo].[QuestGameLog] Script Date: 03/10/2007 01:37:07 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[QuestGameLog](
[StageName] [varchar](max) NULL,
[ScenarioID] [int] NULL,
[MasterCID] [int] NULL,
[Player1] [int] NULL,
[Player2] [int] NULL,
[Player3] [int] NULL,
[TotalRewardQItemCount] [int] NULL,
[ElapsedPlayTime] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateCharInfoData] Script Date: 03/10/2007 01:33:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateCharInfoData]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

SET NOCOUNT ON;

-- //BEGIN POWERLEVEL AUTOBAN//

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

-- =============================================
-- Author: Mackintosh [Only registered and activated users can see links]
-- Description: This piece of code will autoban powerlevelers
-- depending on how fast they kill/die by creating timestamps
-- between deaths.
-- =============================================

-- If player, kills someone within under 2 seconds enter if statement.
[Only registered and activated users can see links]
BEGIN
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

-- If player has killed 5 people in under 2 seconds, autoban.
[Only registered and activated users can see links]
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

INSERT INTO MPLVL (Aid,AccountName,CharacterName)
[Only registered and activated users can see links]
--UPDATE BanTable
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
END
-- //END POWERLEVL AUTOBAN//

ELSE
BEGIN
UPDATE Character
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
PlvlCount = 0,
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spSellBountyItem] Script Date: 03/10/2007 01:33:05 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spSellBountyItem]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

DELETE FROM Items
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Select 1 Ret
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spSelectCharItem] Script Date: 03/10/2007 01:33:02 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spSelectCharItem]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
UPDATE Character SET BP = 108512564.0000
SELECT RentPeriodRemainder,CIID,ItemID
FROM
Items
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spBuyBountyItem] Script Date: 03/10/2007 01:32:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spBuyBountyItem]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
INSERT INTO Items
[Only registered and activated users can see links]
SELECT 0 OrderCIIDEND
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spBringBackAccountItem] Script Date: 03/10/2007 01:32:25 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spBringBackAccountItem]
-- Add the parameters for the stored procedure here
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Items
[Only registered and activated users can see links]

DELETE FROM Items
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spBringAccountItem] Script Date: 03/10/2007 01:32:24 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spBringAccountItem]
-- Add the parameters for the stored procedure here
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM AccountItems
[Only registered and activated users can see links]

DELETE FROM AccountItems
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertCharItem] Script Date: 03/10/2007 01:32:45 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertCharItem]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
INSERT INTO Items (CID,ItemID, RentPeriodRemainder) VALUES
[Only registered and activated users can see links]
END
--maybe it just that. we can see there
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spClearAllEquipedItem] Script Date: 03/10/2007 01:32:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spClearAllEquipedItem]
@nCharID INT
AS
DELETE FROM Items
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetLoginInfo] Script Date: 03/10/2007 01:32:41 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetLoginInfo]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

SELECT AID, Password
FROM Accounts
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetAccountInfo] Script Date: 03/10/2007 01:32:32 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetAccountInfo]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

SELECT AID,UGradeID,UserID
FROM Accounts
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertServerLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:58 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spInsertServerLog]
@test int,
@test2 int,
@test3 int,
@test4 int,
@test5 int
AS

[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertGameLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spInsertGameLog]
@Game varchar(32),
@Map varchar(32),
@GameType varchar(32),
@Rounds varchar(32),
@Users varchar(32),
@TotalUsers varchar(32),
@NickName varchar(32)
AS
INSERT INTO InsertGameLog
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertPlayerLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:56 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertPlayerLog]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
INSERT INTO PlayerLog
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertConnLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertConnLog]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
INSERT INTO ConnLog
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetLadderTeamMemberByCID] Script Date: 03/10/2007 01:32:40 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- CALL spGetLadderTeamMemberByCID (%d) // CharID
CREATE PROC [dbo].[spGetLadderTeamMemberByCID]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetTeamID4] Script Date: 03/10/2007 01:32:42 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spGetTeamID4]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertLevelUpLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:54 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertLevelUpLog]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
INSERT INTO LevelUpLog
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateLastConnDate] Script Date: 03/10/2007 01:33:19 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
--- CALL spUpdateLastConnDate ('%s', '%s') // AccountName, Date

CREATE PROC [dbo].[spUpdateLastConnDate]
@nAccountName varchar(10),
@nDate INT
AS

INSERT INTO ConnectionLogDate
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spWinTheClanGame] Script Date: 03/10/2007 01:33:25 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spWinTheClanGame]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- Update Losses/Wins + Points.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
-- Insert data into ClanLog.
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertItemPurchaseLogByBounty] Script Date: 03/10/2007 01:32:52 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spInsertItemPurchaseLogByBounty]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
INSERT INTO ItemPurchaseLog
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spRemoveClanMemberFromCharName] Script Date: 03/10/2007 01:32:58 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spRemoveClanMemberFromCharName]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]


AS
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
-- Check if user aint owner of clan.
[Only registered and activated users can see links]
BEGIN
-- Remove user from clan.
[Only registered and activated users can see links]
-- Set clan member count -1
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spReserveCloseClan] Script Date: 03/10/2007 01:33:01 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spReserveCloseClan]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
-- Delete clan from db.
[Only registered and activated users can see links]
-- Remove clan members.
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spAddClanMember] Script Date: 03/10/2007 01:32:22 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spAddClanMember]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
--Request the clanname from the database by using the clanid.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
--Update the play to be part of the clan and give him the correct grade/level.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
--Update the clan to have 1 more member.
UPDATE Clans SET MemberCount = MemberCount + 1
[Only registered and activated users can see links]
--Return the clanid to the server.
SELECT 1 Ret
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spRemoveClanMember] Script Date: 03/10/2007 01:32:58 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROC [dbo].[spRemoveClanMember]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
--Set user clan less.
[Only registered and activated users can see links]
--Set clanmember count -1.
[Only registered and activated users can see links]
--Return clan id to server.
SELECT 1 Ret
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertChar] Script Date: 03/10/2007 01:32:44 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spInsertChar]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Character
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
FROM Character

INSERT INTO Character
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spStartUpLocatorStatus] Script Date: 03/10/2007 01:33:06 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spStartUpLocatorStatus]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
DELETE FROM LocatorStatus
[Only registered and activated users can see links]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spUpdateLocatorStatus] Script Date: 03/10/2007 01:33:21 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spUpdateLocatorStatus]
@nLocatorID INT,
@RecvUDP VARCHAR,
@SendUDP VARCHAR,
@BlockUDP INT,
@UpdateTime INT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
UPDATE LocatorStatus
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetIPCountryCode] Script Date: 03/10/2007 01:32:38 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetIPCountryCode]
AS
SELECT IPFrom, IPTo, CountryCode3 FROM BlockCountryCode
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetIPtoCountryList] Script Date: 03/10/2007 01:32:39 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetIPtoCountryList]
AS
BEGIN
SELECT IPFrom, IPTo, CountryCode3 FROM BlockCountryCode
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spGetIPtoCountryCode] Script Date: 03/10/2007 01:32:39 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetIPtoCountryCode]
AS
BEGIN
SELECT IPFrom, IPTo, CountryCode3 FROM BlockCountryCode
END
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spInsertQuestGameLog] Script Date: 03/10/2007 01:32:56 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spInsertQuestGameLog]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
AS
BEGIN
INSERT INTO QuestGameLog
[Only registered and activated users can see links]
SELECT 0 ORDERQGLID
END
GO

hongphuc1281441
28-08-2008, 04:17 PM
tải các phần mềm sau:
MsSQL 2005 Express Edition


Code:
[Only registered and activated users can see links]
MsSQL Server Managment Studio và tìm msxml6 tải về lun

Code:
[Only registered and activated users can see links]
.NET Framework 2.0

Code:
[Only registered and activated users can see links]
Bước 1 :cài MSSQL 2005
luu ý cài .NET Framework 2.0 truóc khi cài SQL
- Chạy Install MsSQL Server 2005 Express Edition cư nhấn nẽt cho tới khi đến bảng Feature Selection
- Nhấn Client Components và chọn Entire Feature will be installed on local hard drive
- Nhấn Next tiếp tục cho đến bảng chọn giữa "SQL Server Authentication" và "Windows Authentication"
- Chọn SQL Server Authentication và nhập mật mà cho sasa
- Cứ tiếp tục nhấn next cho đến khi cài xong
- cài msxml6 nhấn next dến kết thúc
- MsSQL Server Managment Studio thì chỉ cần nhấn Next cho đến khi cài xong

Bước 2 : Tạo DB
- Vào Start->Programs->Microsoft SQL Server 2005->SQL Server Management Studio Express
- Bạn sẽ thấy một bảng kết nối: copy dong sever name lại

- Vào Databases, nhấp phài, chọn New Database:

- Sau đó open file GunzDB2k.sql nhấn f5.
Bước 3 : Tạo ODBC
- Vào Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Data Sources (ODBC)
- Nhấn Add>SQL Server>Finish
- Trong mục Name nhập GunzDB
- Trong mục Server nhập paste dòng chữ đã copy từ trước vào -> Next -> next
- Nhấn vào nút đầu tiên, ở ô thứ nhất, chọn GunzDB -> Next -> Finish -> OK

* Hướng dẫn cài đặt Quest Mode cho GunZ Offline
_ Kết nối tới DB Server -> GunZDB -> Tables -> Column -> accounts-> Chuột phải vao Column chọn New Column , đánh vào QuestItemInfo
_ Tiếp theo Chuột phải vào GunZDB -> New Query , dán đoạn mã này vào , sau đó nhấn chuột phải -> Excute SQL

CREATE PROCEDURE [dbo].[QuestItemInfo]
@nCID INT
AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

[Only registered and activated users can see links]
END

Bước 4 : Config Server
- Vào GunzServer\MatchServer\server.ini
- Ở hàng PASSWORD, nhập password của sasa
- Ở hàng FREELOGINIP, nhập IP của bạn -> Save
- tìm dòng ;MODE="test" bỏ dấu ";" di (de chúng ta kích quest)

Bước 5 : Kết nối Client
- Vào \Gunz\config.xml (mở bằng Notepad)
- Hàng IP nhập IP của bạn
- Thế là xong, bạn có thể vào chơi được rồi ở dòng match chọn quest de bắn quest vô tư(bắn ko nỗi đâu ít nhất 3 nguoi cùng bắn mới nỗi)
ý quen config web nhw vầy mới đuoc nè
<!-------------------------------------
GunZ Web Evolution
0.2
By OmOiYuMe
[Only registered and activated users can see links]
DONT REMOVE THIS CREDIT, RESPECT
MY HARD WORK!
--------------------------------------->
<?php
include "lang/langs.php"; //DONT EDIT THIS! - NO EDITES ESTO!
//General
$srvip = "127.0.0.1";
$srvport = "6000";
$DBHost = '127.0.0.1'; //The host of your DB - Donde esta instalada la DB (I.E: MACHINE\SQL2005)
$mssql_host = "MAYCHU\SQLEXPRESS";
$DBUser = 'sa'; //Your DB User - El Usuario de la DB
$mssql_user = "sa";
$DBPass = 'sasa'; //Your DB Password - El Password de tu DB
$mssql_pass = "sasa";
$DB = 'GunZDB'; //Your GunZ DB - Tu DB de GunZ
$mssql_database = "GunzDb";
$Server = 'SG GunZ'; //Your Server's Name - El Nombre de tu Servidor
$Slogan = "SG Gunz Web Powered by OmOiYuMe's GunZ Web Evolution 0.2"; //Slogan of your server - Eslogan de tu server
$ClientL = '[Only registered and activated users can see links]';
$PatchL = '[Only registered and activated users can see links]';
$NoADM = '1'; //Dont show Admin accounts in rankings - No mostrar cuentas Admin en rankings
$RankNu = '10'; //Number of ranks to show in clan and character rankings - Numero de puestos para mostrar en el clan de players y clanes
$Lang = $Por; //Your Language - Tu Idioma ($Eng, $Spa, $Por, $Fre)
$conn = mssql_connect($mssql_host, $mssql_user, $mssql_pass);
mssql_select_db($mssql_database);
?>
dong màu đỏ chúng ta copy ở mục server của bảng connect SQL 2005 đó và past vào đó
chúng ta nên dung phần mềm xampp-win32-1.6.6a-installer để làm web khỏi đăng kí
nếu có thắc mắc gì liên hệ minh qua yh: hongphuc141 minh chi cho

Suolrock
01-09-2008, 07:35 AM
Có người hồi âm rồi bạn ơi thử làm trên SQL 2000 đi tại mình đang sài cái SQL 2000 mà đang sài Mu nữa ko thể xóa dc giúp với nha

anhchangnhaque
29-12-2008, 09:45 PM
Ai chỉ mình cách cài file sql trên SQL Server. Cảm ơn truớc