PDA

View Full Version : Các hàm cơ bản trong jxThe King
04-01-2012, 06:59 PM
**Tập 1:
Code:


================================================== ================================================== =======================================
::::|===\:::|\:::|:IIIIIIIIII:::::::::::::::Tine : 11:59::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::
::::|::.\\::|\\::|::::|::::::::::::::::ate : 30/7/2008:::::::::::::::::::::::Mọi chi tiết xin liên hệ : ::::::::::::::::::::::::::
[Only registered and activated users can see links]
::::|::::.\\|::\\|::::|::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
::::|::::.|||:::\\||::::|::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
::::|:::.://|::::\||::::|:::::::::::::Need Help ?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::|:::.//:|::::|::::|::::::::::::::::Find me in 4r.ketnoitatca.net Yeah !!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
::::|___//::|::::|::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
================================================== ================================================== =======================================
HELP : NẾU KHÓ ĐỌC HÃY COPY VÀO WROD ĐỂ XEM...

================================================== ================================================== =======================================
=============================HÀM HỖ TRỢ TRONG JXOFFLINE TẬP 1================================================= =============================
================================================== ================================================== =======================================
======SỐ HÀM TRONG LIST : 72 HÀM PHỔ BIẾN CÓ UPDATE============================================ ============================================
================================================== ================================================== =======================================
Say --Nói chuyện có sự lựa chọn
Talk --Nói chuyện ko có sự lựa chọn
GetTaskTemp & SetTaskTemp ---Hàm đặt nhiệm vụ tức thời khi thoát nhân vật mất tác dụng
Include ---Thêm đường dẫn đến file .lua mình muốn
AddGlobalNews ]
AddGlobalTimeNews ]
AddGlobalCountNews ] ---Thêm thông báo trên màn hình
AddLocalNews ]
AddLocalTimeNews ]
AddLocalCountNews ]
AddRepute ---Thêm danh vọng
GetRepute ---Kiểm tra danh vọng
GetTask & SetTask ---Thiết dặt làm nhiệm vụ tồn tại mãi khi bạn SetTask nó về lại 0
Msg2Player ---gởi tin nhắn tới người chơi đơn lẽ
Msg2Team ---gởi tin nhắn tới người trong một đội
Msg2SubWorld ---Gởi tin nhắn tới cả Server đang chơi
Msg2Region ---Chưa thử nên ko bít hình như nhắn vào 1 cụm Server
Msg2GM ---Nhắn tin tới GM
Msg2IP ---Cái này là nhắn tin tới Ip hơi lạ phải không hướng dẫn lun cấu trúc là Msg2IP(IP, ID, StrInfo)
DropItem ---Hàm Drop Item trong Game cũng khá mới cấu trúc đây DropItem(NpcId, tên hoặc ID item)
AddItem ---Hàm AddItem
AddEventItem ---Hàm Add item trong QuestKey AddEventItem(tên hoặc Id item)
DelItem ---Xóa Item
HaveItem ---Kiểm tra có Item không
GetItemCount ---Đếm Item GetItemCount(tên hoặc id item)
AddMagic ---Thêm skill
DelMagic ---Xóa skill
HaveMagic ---Kiểm tra skill có không
GetMagicLevel ---Kiểm tra nâng skill đc bao nhiu
AddLeadExp ---Thêm kinh nghiệm cho quản lý tỗ đội [mức lãnh đạo]
GetLeadLevel ---Kiểm tra kinh nghiệm của quản lý tổ đội
SetFightState ---Thiết lập trạng thái nếu = 1 chiến đấu ngoài thành có thể thổ địa phù,nếu = 0 thì trong thành
GetFightState ---Kiểm tra trạng thái
AddNpc ---Thêm NPC cấu trúc cũ ]
SetNpcScript ---thiết lập script cho NPC ] hai cái này đều có trong hàm phát triển của Akari rồi AddNPCEx
GetFaction ---Kiểm tra môn phái
SetFaction ---Thiết lập môn phái vào settings\faction dể xem tên môn phái
GetExp ---kiểm tra kinh nghiệm
AddOwnExp ---Thêm kinh nghiệm riêng 1 người
AddExp ---Hàm này đó giờ hình như các bạn chưa rõ hoạt động của nó có 2 dạng AddExp(kinh nghiệm) --thêm kinh nghiệm
AddExp(kinh nghiệm,đẳng cấp cho phép,kinh nghiệm tổ đội đc hưởng)
RestoreLife ---Bơm đầy máu lại
RestoreMana ---Bơm đầy Mana lại
RestoreStamina ---Bơm đầy thể lực lại
GetSex ---Kiểm tra giới tính
GetName ---Kiểm tra tên
GetSeries ---Kiểm tra hệ
GetCash ---Kiểm tra tiền trong người
Pay ---Lấy tiền
Earn ---Thêm tiền vào người
PrePay ---Trả lại tiền
ExeScript ---Chạy file script chỉ định
OpenBox ---Mở rương
AddTermini ---tạo điểm nhớ nhưng nơi đi qua
GetRank ---Kiểm tra danh hiệu
SetRank ---Đặt danh hiệu xem trong Settings\Rankings
GetServerName ---Xem tên Server đang chạy
AddNote ---Thêm dòng nhắc nhở
AddProp ---Cho thêm điểm tiềm năng
AddMagicPoint ---Cho thêm điểm kỹ năng
GetPlayerCount ---Đếm xem có bao nhiêu người đang chơi trong Server
KickOutSelf ---Tự động thoát nhân vật rồi vào lại
GetLucky ---Kiểm tra may mắn
GetEng ---Kiểm tra nội lực
GetDex ---Kiểm tra thân pháp
GetStrg ---Kiểm tra sức mạnh
GetVit ---Kiểm tra sinh lực
Sale ---Shop
UseTownPortal ---Biến về thành = thổ địa phù
SetCurCamp & SetCamp ---Hàm dặt màu cho tên để đi PK

======================================END========= ================================================== =======================================
---------------HẾT TẬP 1 HÀM Hỗ TRỢ JXOFFLINE---------------------------TRỌN BỘ 2 TẬP-------------------------------------------------------
================================================== ================================================== =======================================
BIÊN SOẠN : DNTmaster
NHÀ XUẤT BẢN : Tại Nhà
SỐ BẢN QUYỀN : Không có vì chia sẽ cho mọi ngườiTập 2
code :

SetTimer(Thời gian,thứ tự file trong TimerTask) ---thời gian tính bằng giây ví dụ : 60 giây = 60*18 ---Được khởi động bằng hàm function OnTimer()StopTimer() ---Tắt hàm SetTimer() cho vào lúc mình muốn nó sẽ dừng lại
GetTimerId() ---Chưa xài bao giờ nhưng cho ID thời gian vào nó chạy
GetWorldPos() ---Lấy tọa độ trong Maps đang đứng
SubWorldID2Idx(id của Map) ---Kiểm tra xem Map có mở chưa
DelNpc(id NPC) ---Xóa NPC đã Add thêm
Cách làm : themNPC = AddNPC(......) muốn xóa con đó dùng
DelNPC(themNPC) là đã đc xóa
GetColdR() ---Kiểm tra kháng Băng của NV
SetColdR(số) ---Cài đặt kháng cho NV
GetFireR() lửa ]
SetFireR() ]
GetLightR() lôi ] ---giống hàm Băng
SetLightR() ]
GetPoisonR() độc ]
SetPoisonR() ]
GetPhyR() phòng thủ vật lý ]
SetPhyR() ]
GetDefend() ---Kiểm tra né tránh
GetSex() ---kiểm tra giới tính = 0 là nam = 1 là nữ
GetSeries() ---Kiểm tra ngũ hành
GetUUID() ---Lấy ID của Nhân vật
GetRestAP() ---Kiểm tra Tiềm Năng chưa nâng
GetRestSP() ---kiểm tra điểm Kỹ năng chưa nâng
AttackNpc() ---Hàm NPC hỗ trợ Cấu trúc hàm
AttackNpc(ID NPC,sát thương vật lý,băng,hỏa,điện,độc)
KillNpc(id npc) ---giết NPC xài giống cái
DelNPCKillPlayer() ---giết chết người chơi
SetNpcCurCamp() ---Cài đặt trạng thái của NPC = 6 là Talk, = 5 là quái
GetCityCount() --- đếm các thành thị không nó trong file nào của
SettingsGetCity() ---Lấy tên thành thị đang đứng
GetWharfName() ]
GetWharfCount() ]---Liên quan đến file WharfPrice.txt và Wharf.txt
GetWharfPrice() ]
GetWharf() ]
GetWharfPos() ]
GetSkillId() ---Kiểm tra skill trong skill list
SetSkillLevel() ---Cài đặt điểm skill chưa xài thử
SetChatFlag() ---Không biết
GetMissionV() và SetMissionV() giống SetTask nhưng có tác dụng dến cả Server
GetGlbMissionV() và SetGlbMissionV() mạnh hơn hàm
SetMissionV()
----------------------------Hàm dùng cho Mission------------------------------------OpenMission(thứ tự file) mở
RunMission(thứ tự file) chạy ---Các file lua trong settings\task\mission.txt
CloseMission(thứ tự file) đóng
GetMSRestTime(thứ tự file,thời gian) --- dùng cho hàm Mission
GetMSIdxGroup(thứ tự file,id Player) ---kiểm tra nhómAddMSPlayer() ---thêm người vào Mission đang diễn ra
DelMSPlayer() ---Xóa khỏi Mission
GetNextPlayer() ---lấy nhân vật tiếp theo
PIdx2MSDIdx() ---kiểm tra nhân vật gì đó ko bít chưa xài
MSDIdx2PIdx(thứ tự file,lời nhắn) ---nhắn tin tới người đang trong
MissionNpcIdx2PIdx() ---chuyễn từ NPC sang người chơi ko bít là gì
GetMSPlayerCount(thứ tự file,phe = 1 hoặc 2) ---đếm số người đang làm Mission
RevivalAllNpc() ---Phục hội lại toàn bộ
NPCSetPMParam() và
GetPMParam() ---cài đặt tiến trinh làm
MissionMsg2MSGroup("lời nhắn",phe = 1 hoặc 2) gởi tin nhắn tới phe lâu quá ko xài ko nhớ đúng ko
Msg2MSAll() ---nhắn tin tới toàn bộ người đang trong
MissionMsg2MSPlayer() ---nhắn tin tới 1 người đang làm mission
---------------------------------------------------------------------------------------SetDeathScript() ---cài script cho nhân vật khi chết
Death() ---giết NPC
HideNpc(tên hay id của NPC,thời gian ẩn) ---giấu NPC
SetLogoutRV() ---khôi phục cho nhân vật khi thoát ko chưa xài bao giờ
SetCreateTeam() ---tạo tổ độ
iGetPK() và SetPK(số) thiết lập PK
ShowLadder(số ladder,ladderid,ladderid,...) ko bít tác dụng
OpenTong() ---Mở Tống Kim
SetPunish(số) ---- =0 có nghĩa ko làm xong nhiệm vụ đc sẽ bị phạt
SwearBrother(số) ----tạo bằng hữu
MakeEnemy(tên) ---tạo kẽ thù
RollbackSkill() ---khôi phục skill dùng trong tẫy tủyU
pdateSkill() ---cập nhật lại skill
GetExtPoint() và PayExtPoint() ko hiểu
StartMissionTimer(id tùy ý,thứ tự file TimerTask,thời gian*18)
Tập 3
code

Các hàm dùng cho nhân vật*:
-GetTaskTemp(),SetTaskTemp(): giống như hàm GetTask() và SetTask() nhưng sẽ mất hiệu lực khi thoãt nhân vật
-IsCaptain(): kiểm tra xem có là chủ PT hay ko, tương ứng với giá trị 0 và 1
-GetTeam(): ID của đội pt
-GetTeamSize(): số người trong đội pt
-LeaveTeam(): Rời nhóm
-GetWorldPos(): trả về 3 giá trị w,x,y với w : id maps ; x : toạ độ x; y toạ độ y
-SetRevPos(x,y) : địa điểm lưu rương (x,y xem trong file RevivePos.ini)
-SetTempRevPos(w,x,y) : khi chết sẽ quay trở lại địa điểm toạ độ w,x,y
*các hàm dùng cho xa phu*:
-GetStationCount(): số lượng thành thị thôn làng có trong file Station.txt
-GetStationName(i): tên của thành thị hoặc thôn có id là i trong fie Station.txt
-GetStationPos(i): toạ độ đi tới thành thị hoặc thôn có id la i trong fie Station.txt
-GetWayPointName(i): tên của maps luyện công có id là i trong file WayPoint.txt
-GetWayPointPos(i): toạ độ đi tới maps luyện công có id là i trong file WayPoint.txt
*Các hàm dùng trong mission*:
-GetMissionV(), SetMissionV(): giống hàm GetTask và SetTask nhưng dùng cho cả server
-OpenMission(i) : mở mission có id là i trong file Task/missions.txt
-SubWorldID2Idx: hàm này kiểm tra số thứ tự của maps nhân vật đang đứng, số thự tự xem trong file WorldSet.ini
* cac ham thoi gian
SetTimer(a,b): cứ sau a thời gian thì chạy file có thứ tự b trong file TimerTask.txt nó sẽ chạy mãi cho đến khi gặp hàm StopTimer()
StartMissionTimer(a,b,c): a: là id mission; cứ sau c thời gian thì chạy file có thứ tự b trong file TimerTask.txt -----------------------------------Chú nào thấy hay thanks mình nhiệt tình nhé---------------------------------------

[Mr.P]
04-01-2012, 07:30 PM
Đặt code trong thẻ CODE để không bị lỗi trùng kí tự với biểu tượng vui của forum nhé.

The King
04-01-2012, 08:39 PM
vâng anh em biết mà :D

[Mr.P]
04-01-2012, 08:59 PM
Với lại em đặt trong thẻ code cho nó dễ nhìn, đỡ mất công kéo lên kéo xuống :D

The King
04-01-2012, 09:07 PM
em trích ra cho newbie dễ hĩu mà anh :)

[Mr.P]
04-01-2012, 09:12 PM
em trích ra cho newbie dễ hĩu mà anh :)
Không ý anh là em đặt nội dung trong Bbcode CODE ấy, cho bài viết nó rút gọn lại, dễ nhìn hơn.
p.s: để anh sửa cho...:D

The King
04-01-2012, 09:19 PM
vâng,phiền anh :)
..................

lloveyou99
02-11-2015, 01:28 AM
Cho mình xin hàm add điểm tiềm năng với ( sức mạnh, thân pháp, sinh khí, nội công )
ví dụ cộng thêm 50 điểm sức mạnh vào F3 thì dùng hàm ntn ?
Cảm ơn trước nhé [Only registered and activated users can see links]