PDA

View Full Version : Thuyền Phu đa năng của bác thaihoa đâyThe King
04-01-2012, 07:06 PM
Đây là Script Thuyền Phu đa năng do mình (thaihoa91) viết ở Ba Lăng huyện nhưng nếu là Thuyền Phu của maps khác thì chỉ cần đổi câu nói lại thui àh ! (Câu nói màu xanh có thể thay đổi) :

Mã:

---Npc Name : Thuyen Phu
---Author : thaihoa91
---Date : 26/08/2009

Include("\\script\\global\\serverlib.lua");

CurWharf = 5;

function main()
if (GetLevel() >= 6) then
Thuyen_Phu_BLH_1()
else
Thuyen_Phu_BLH_2()
end
end;

function Thuyen_Phu_BLH_1()
SayEx({"Ta co biet hieu la 'Lang Ly Bach Dieu', ba doi deu song dua vao song nuoc! Khap Ba Lang huyen nay khong co ai la doi thu! Khach quan muon di dau!","Ngoi thuyen/WharfFunBLH","Khong ngoi/kongoi"})
end;

function Thuyen_Phu_BLH_2()
Talk(1,"","Ben ngoai loan lac, xem nguoi troi ga khong chat! Ra ngoai thon ta e khong giu duoc mang dau!")
end;

function WharfFunBLH()
Count = GetWharfCount(CurWharf);
Num = Count;

WharfB = {};
nValidCount = 1;

for i = 1, Num do
WharfId = GetWharf(CurWharf, i);
if (WharfId ~= 0) then
nPrice = GetWharfPrice(CurWharf, WharfId);
WharfB[nValidCount] = GetWharfName(WharfId) .. "[" .. nPrice .. " luong]" .. "/SelWharf";
nValidCount = nValidCount + 1;
end
end

WharfB[nValidCount] = "Khong ngoi/kongoi";

if (nValidCount == 1) then
Say("Khong tien khong the ngoi thuyen!", 0);
else
Say("Khach quan muon di dau?", nValidCount, WharfB);
end
end;

function SelWharf(nSel)
nWharfId = GetWharf( CurWharf, nSel + 1);
nPrice = 0;
if (nWharfId ~= 0) then
nPrice = GetWharfPrice(CurWharf, nWharfId);
else
return
end

if (Pay(nPrice) == 1 or GetCamp() == 6 ) then
Msg2Player("Ngoi yen chua? Chung ta di "..GetWharfName(nWharfId))
nW , nX, nY = GetWharfPos(nWharfId);
nResult = NewWorld(nW, nX , nY );
if (nResult == 2) then
Msg2Player("Ban bi mat di " ..nPrice.. " luong")
end
if (nResult == 0) then
Msg2Player("Ban bi mat di " ..nPrice.. " luong")
end
end
end;

function kongoi()
Say("Khong tien khong the ngoi thuyen!",0)
end;
Muốn xài Script Xa Phu đa năng này có lựa chọn maps đến đã dc việt hóa thì down Settings này :

+ LinkDown Galaxy : [Only registered and activated users can see links]
+ LinkDown Mediafire : [Only registered and activated users can see links]

Down về giải nén ra --> Copy thư mục Settings vừa giải nén và Paste vào thư mục Server và thư mục Client là OK !

Trong khi hoàn thiện bộ maps Ba Lăng huyện cơ bản này, mình sẽ làm Script Xa Phu đa năng luôn (khác manhtuyen nha ^__^)

Đây là nguyên bản của chú ấy tui chỉ post lại kẻo lại bảo ăn cắp bản quyền + tội edit lung tung nữa