PDA

View Full Version : Cách Add 1 Bản Đồ - Map Mới từ Phong Thần by giangleloiniduti
04-01-2012, 10:04 PM
Chơi hoài 1 map phải chán!đó là lẽ đương nhiên!hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người add 1 map trong server của vinagame hoặc add map Phong Thần chẳng han!tôi làm dc rồi nhưng chưa khắc phục dc lỗi out ra vào lại nó báo gián đoạn!vì vậy mọi người add xong test nhớ đem tdp rồi hãy out nhé!hôm nay toi sẽ guide add 1 map FS vào JX(SERVER CUBIN nofont),mong PRO bỏ quá cho noob,chỉ muốn huóng dẫn ai chưa biết thôi
Yêu Cầu!Khi Unpack có font china!còn khi chơi thì ko có font china(hoặc cài máy ảo mà unpack)
THIS GUIDE IS MADE BY GIANGLELOI,PLZ show the source if you copy this guide to another FORUM
BẮT ĐẦU NHÉ
Part 1em thông tin Map
Đầu tiên bạn cần 3 file spr.pak ,settings.pak và maps.pak của Phong Thần,các bạn có thể chép ngoài Net hoăc = cách khác của riêng bạn!sau đó chúng ta rename file spr.pak thành sprFS.pak, MapFS.pak chẳng hạn rồi tiến hành khai vào package.ini để client đọc
Chẳng hạn tôi dung server cubin package của nó như thế này

[Package]
Path=\\data
0=Map.pak
1=Skills.pak
2=Update00.pak
3=Update01.pak
4=Update02.pak
5=Update.pak
6=Spr.pak
7=Resource.pak
8=Setting.pak
9=Ui.pak
10=Script.pak
11=Font.pak
12=Sound.pak
13=bachkim.pak
14=updatep.pak
15=updatep00.pak

Đó là nguyên bản patch,khi có 3 file trên của phong thần chúng ta tiến hành khai báo tiếp như sau

[Package]
Path=\\data
0=Map.pak
1=Skills.pak
2=Update00.pak
3=Update01.pak
4=Update02.pak
5=Update.pak
6=Spr.pak
7=Resource.pak
8=Setting.pak
9=Ui.pak
10=Script.pak
11=Font.pak
12=Sound.pak
13=bachkim.pak
14=updatep.pak
15=updatep00.pak
16=mapFS.pak
17=sprFS.pak
2 dòng tô xanh là package sau khi add(settings.pak ko add vì chỉ dung đẻ unpack maplist.ini thui^^
!save nó lại!À bạn chép mapFS.pak ra 1 chỗ khác nữa để unpack map nhe!
Cong việc tiếp theo là unpack maplist.ini
Các bạn download LUnpack(kiếm trên clb nhé^^) bỏ hết ra 1 thư mục,chẳng hạn D:\unpack,chép luôn settings.pak của phong thần qua
Sau đó chạy LUnpack.exe và làm như sau
Dòng Đầu nhấn vào nút … rùi chọn file settings.pak của phong thần
Tiếp Ân Vào nút dấu chấm hỏi màu xanh để ra file UnpackFiles và ta edit nó như sau
\Settings\maplist.ini
Save lại!quay lại của sổ LUnpack,nhấn vào cái nút hình vòng cung ơ chính giữa ý để nó unpack,khi này thư mục settings sẽ xuất hiện,ta vào trong,nếu thấy maplist.ini thì unpack thành công rùi nhé^^,còn ko bạn xem lại quá trình thực hiện
ta add thử map Đông Hải Thủy Vực Nhé
maplist.ini sau khi unpacked

[list]
;ÊÀ½çµØͼµÄͼÎļþÃû£¨jpg¸ñÊ ½£©
WorldMapImage=\Spr\Ui4\СµØͼ\½£ÏÀ´óµ Øͼ2.jpg
1=·âÉñ̨
1_StallType=2
1_name=$Phong ThÇn ®µi
2=³ç³Ç´óÓª
2_StallType=1
2_name=$Sïng thµnh ®¹i doanh
3=ÓñÐ鹬
3_StallType=1
3_name=$Ngäc H­ cung
4=ò¿ÓÈĹ
4_StallType=1
4_name=$Xi V­u Mé
5=³ç³ÇÒ°Íâ
5_name=$Sïng thµnh
6=±±º£
6_name=$B¾c H¶i
7=Ñàɽ
7_name=$YÕn S¬n
8=À¥ÂØɽ´
8_name=$Ch©n nói C«n L«n
9=Î÷À¥ÂØ
9_name=$T©y C«n L«n
10=Ê×Ñôɽ
10_name=$Thñ D­¬ng s¬n
11=Óλê¹Ø
11_name=$Du Hån
12=Ãç½®
12_name=$Miªu C­¬ng
13=¾Þ¹
13_name=$Cù Léc
14=äü¹Ø
14_name=$§ång Quan
15=ÃϽò
15_name=$M¹nh T©n
16=Èýɽ¹Ø
16_name=$Tam S¬n

17=áªÉ½
17_name=$Kú S¬n
18=ÄÁÒ°
18_name=$Môc D·
19=¾øÁúÁë
19_name=$TuyÖt Long lÜnh
20=Î÷áª
20_StallType=2
20_name=$T©y Kú
21=³¯¸è
21_StallType=2
21_name=$TriÒu Ca
22=»ÄÄ®
22_name=$Hoang m¹c
23=ɳĮÍÁ³Ç
23_name=$Sa M¹c Thæ Thµnh
24=ɳĮ·ç̲
24_name=$Sa M¹c Phong Than
25=ɳĮÂÌÖÞ
25_name=$Sa M¹c Lôc Ch©u
26=ËÀÍöɳĮ
26_name=$Sa M¹c chÕt
27=ÐùÔ¯¶´Ò»²ã
27_name=$Hiªn Viªn tÇng 1
28=ÐùÔ¯¶´¶þ²ã
28_name=$Hiªn Viªn tÇng 2
29=ÐùÔ¯¶´Èý²ã
29_name=$Hiªn Viªn tÇng 3
30=ÐùÔ¯¶´ËIJã
30_name=$Hiªn Viªn tÇng 4
31=ÐùÔ¯¶´Îå²ã
31_name=$Hiªn Viªn tÇng 5
32=ÓñȪ±ù´¨
32_name=$Ngäc TuyÒn B¨ng Xuyªn
33=±ù´¨Ñ©¹È
33_name=$B¨ng Xuyªn TuyÕt Cèc
34=´ó·ç±ù´¨
34_name=$§¹i Phong B¨ng Xuyªn
35=´óÔó±ù´¨
35_name=$§¹i Th¹ch B¨ng Xuyªn
36=±ù´¨Ö®¼«
36_name=$B¨ng Xuyªn Chi Cùc
37=¶«º£Ë®Óò
37_name=$§«ng H¶i Thñy Vùc
38=¶«º£º£µ×
38_name=$§«ng H¶i Long Cung
39=¶«º£º£¹µ
39_name=$§«ng H¶i H¶i C©u
40=¶«º£ÁúÓò
40_name=$§«ng H¶i Long Vùc
41=¶«º£ÁúÔ¨
41_name=$§«ng H¶i Long Uyªn
42=±ÌÓι¬Ò»²ã
42_name=$BÝch Du tÇng 1
43=±ÌÓ鬶þ²ã
43_name=$BÝch Du tÇng 2
44=±ÌÓι¬Èý²ã
44_name=$BÝch Du tÇng 3
45=±ÌÓι¬ËIJã
45_name=$BÝch Du tÇng 4
46=±ÌÓι¬Îå²ã
46_name=$BÝch Du tÇng 5
47=À¦Ïɹ¬Ò»²ã
47_name=$Khæn Tiªn tÇng 1
48=À¦Ïɹ¬¶þ²ã
48_name=$Khæn Tiªn tÇng 2
49=À¦Ïɹ¬Èý²ã
49_name=$Khæn Tiªn tÇng 3
50=À¦Ïɹ¬ËIJã
50_name=$Khæn Tiªn tÇng 4
51=À¦Ïɹ¬Îå²ã
51_name=$Khæn Tiªn tÇng 5
52=Ñþ³Ø
52_StallType=2
52_name=$Diªu Tr×
53=´óº£
53_name=$§¹i H¶i
54=ÅîÀ³
54_name=$Bång Lai
55=¶«å­
55_name=$§«ng Doanh
56=·½ÕÉ
56_name=$Ph­¬ng Tr­îng
57=¿ó³¡
57_name=$Kho¸ng tr­êng
58=Ò©Íõ¹È
58_name=$D­îc V­¬ng cèc
59=³ç³Ç¿ó³¡
59_name=$Sïng thµnh kho¸ng tr­êng
60=ÌìÀÎ
60_name=$Thiªn Lao
61=10ÄêÇ°ÓñÐ鹬
61_name=$Ngäc H­ 10 n¨m tr­íc
62=10ÄêºóÓñÐ鹬
62_name=$Ngäc H­ 10 n¨m sau
63=10Äêºó³¯¸è
63_name=$TriÒu Ca 10 n¨m sau
64=2000ÄêÇ°¹ÅÕ½³¡
64_name=$ChiÕn tr­êng ViÔn Cæ n¨m 2000 tr­íc
65=³ÂÌÁ¹Ø
65_name=$TrÇn §­êng
66=ÖíÁý³ÇÕ¯
66_name=$Tr­ Lung Thµnh Tr¹i
67=ÍòÏÉÕó£¨ÍÁ£©
67_StallType=2
67_name=$V¹n Tiªn trËn (Thæ)
68=ÍòÏÉÕó£¨Ë®£©
68_StallType=2
68_name=$V¹n Tiªn trËn (Thñy)
69=ÍòÏÉÕ󣨻ð£©
69_StallType=2
69_name=$V¹n Tiªn trËn (Háa)
70=ÍòÏÉÕ󣨷磩
70_StallType=2
70_name=$V¹n Tiªn trËn (Phong)
71=ÉÌÖÜÕ½³¡
71_name=$ChiÕn tr­êng Th­¬ng Chu
72=¿ªÃ÷µº
72_name=$Khai Minh ®¶o
73=¼ÑÃιØ
73_name=$Giai Méng
74=Óü·¨É½
74_name=$Ngôc Ph¸p s¬n
75=ÒÄ·½²¿Âä
75_name=$Bé L¹c Di Ph­¬ng
76=ÚæȪʥµØ
76_name=$B¶n TuyÒn Th¸nh §Þa
77=Á÷²¨É½
77_name=$L­u Ba s¬n
78=¿ÕÉ£Áéɽ
78_name=$Kh«ng Tang Linh S¬n
92=ÌìÀÎ
92_name=$Thiªn Lao
93=ÌìÀÎ
93_name=$Thiªn Lao
94=ÌìÀÎ
94_name=ÌìÀÎ
95=ÌìÀÎ
95_name=$Thiªn Lao
96=ÌìÀÎ
96_name=$Thiªn Lao
97=ÑÖÂÞµî
97_name=$Diªm La ®iÖn
98=»ÆȪ¸®
98_name=$Hoµng TuyÒn phñ
99=ÄϿ¿¤
99_name=$Nam Kha quËn

Zậy đó bạn!ta add thử map Đông Hải Thủy Vực Nhé
Qua maplist ta thấy như sau
37=¶«º£Ë®Óò(no font) or37=东海水域 (có font)
37_name=$§«ng H¶i Thñy Vùc

đây là map cần add
hãy dung LUnpack và load file mapFS.pak với nội dung Unpackfiles.txt như sau
\Maps\东海水域.wor
(lúc này phải có font china mới unpack dc)
Các bạn lại ấn cái nút ở giữa(hình vòng cung) và ta thấy xuất hiện folder Maps,vào trong thấy东海水域.wor thì ok.
Mở = ultraedit có nội dung như sau


[MAIN]
color=255,255,255,255
event=null
rect=98,86,128,105
verson=0
windspeed=0.100000,0.000000,0.000000
có 4 tọa độ bạn cần lưu ý
màu đỏ (98) là tọa độ khởi đầu X(tọa độ thực trong game /2)
màu cam(86) là tọa độ khởi đầu Y(tọa độ thực trong game /2)
màu xanh da trời (128)là tọa độ kết thúc X (tọa độ thực trong game /2)
màu đen (105) là tọa độ kết thúc Y(tọa độ thực trong game /2)
như vậy sau khi phân tích ta thấy map có dạng X-Y với
X thuộc 98 ->128 (x chạy từ 98 tới 128)
Y thuộc 86->105(y chạy từ 86 tới 105)
OK! Các bạn đã xác định dc tọa độ cần Unpack!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Part 2:Unpack Map

Sau khi biêt tọa độ đầu và cuối thì ta unpack thôi
Như các bạn đã biết cách unpack map thì unpackfiles mẫu là
\Maps\<đường dẫn map(nếu thư mục map này nằm trong thư mục map khác)>\<ten map>\<ten map24.jpg>
Sẽ dc hình ảnh của map
ứng dụng vào map thủy vực này
\Maps\东海水域24.jpg
(do map này không có nằm trong thư mục map khác)
Tiếp theo là unpack chi tiết các tọa độ để thấy cây côi!con mực!ngọc trai v.v….
Cấu trúc unpack map tự file.pak
\Maps\<đường dẫn map(nếu thư mục map này nằm trong thư mục map khác)>\<ten map>\<v_(toa độ y trong game/2)>\<(tọa độ X trong game /2)>_Region_C.dat
Lưu ý:
tọa độ unpack phải là 3 chữ số,vd trong game toa độ y là 196,x là 196,theo công thức trên 196 /2 = 98,như vậy trong công thức phải là 098 mới đủ 3 chư 4số!cứ thế nhé
Unpack theo thứ tự
v_<tọa độ khoi đầu Y>\<tọa độ khởi đầu X>_region_C.dat
vd map tôi lấy vd có tọa độ khởi đầu X là 98 , tọa độ khởi đầu Y là 96 thì như sau
\Maps\东海水域\v_096\098_Region_C.dat
Không lấy x,y /2 vì 4 số đó chính là tọa độ đầu và cuối đã dc /2 sẵn rồi(file.wor nào cũng thế)
Thế là xong 1 file.dat nhưng do X chạy từ 98 đến 128 nên bạn phải unpack khi nào X chạy tới 128 mới thôi
Sau k hi xong đến 128,ta lại tiếp tục unpack u(y=y+1)
\Maps\东海水域\v_097\098_Region_C.dat
Cứ thế lại unpack tới khi đến file 128_Region_C.dat
Và cứ xong 1 cái như vậy lại unpack Y đến v105
Như vậy nêu unpack đúng map này sẽ có 30*19=570 file.dat(nếu như tọa độ nào cũng có cây cối v.v)
(đơn giản vì 1 tọa độ Y sẽ có 30 file tọa độ X,mà Y gồm 105-86=19 toa độ do đó ta phải nhân lên)
OK!
Sau khi unpack xong đống toa độ đó,hãy backup them 1 bản để làm qua server
Giờ chúng ta sẽ add map này vào server
Mở SERVER\Settings\Maplist.ini
Kéo xuống dươi cùng và them vào dòng sau
999=¶«º£Ë®Óò (no font) or 999=东海水域(có font)
999_name=Dong Hai Thuy Vuc
Và khai thêm vào Worldset.ini trong Maps
Ví dụ map tui đang có 38 map tức là count = 38 và World Cuối cùng là World37
World37=54 //Nam Nhac Tran
Giờ chúng ta them tiêp
World38=999 //Dong Hai Thuy Vuc
Và Đổi Count=38 thành Count=39
Save Lại!
Quay lại với đống toa độ đã unpack,hãy cho hết ra 1 thư mục để add vào server
Ta vào thư mục tọa độ này Đổi tên thành ¶«º£Ë®Óò (no font) or 东海水域(có font)
Như vậy cấu trúc thư mục đó lúc này là ¶«º£Ë®Óò (no font) or 东海水域(có font)\v_yyy\XXX_Region_C.dat
Change hết tất cả file có tên XXX_Region_C.dat thành XXX_Region_S.dat(với map tôi hd cần đỏi tên 570 file^^,hơi mệt nếu như không có tut change name)
Nhân Đây để giúp việc change nhanh tui có 1 thuật toan nho nhỏ ai PRO coding viết dc 1 tut share ae thì tốt
Sau khi đổi tên 570 file này^^,chép thư mục map này vào trong SERVER\maps
Như vậy lúc này đường dẫn của map là
Maps\¶«º£Ë®Óò (no font) or Maps\东海水域 (có font)
Còn file.wor và hình ảnh thì có đường dẫn
Maps\ ¶«º£Ë®Óò24.jpg (no font) or Maps\东海水域24.jpg (có font)
Maps¶«º£Ë®Óò.wor (no font) or Maps\东海水域.wor (có font)
(nhơ cho đúng không là move qua đen thui đấy^^)
OK rùi đó !Bạn chép Maplist.ini qua Settings của client nữa là xong^^
Move qua bằng script sau
Include("\\Script\\Global\\station.lua");
Include("\\Script\\global\\serverlib.lua");
function main(sel)
Say(“Ban muon qua map test ko?”,2,”Ta Muon chu/ok”,”khi khac/OnCancel”);
End;
Function ok()
NewWorld(999,1600,3344)
Msg2Player("Ngoi yen chung ta di nao! Den Dong Hai Thuy Vuc...");
SetFightState(1)'
end;
function OnCancel()
end;
Nó sẽ move qua tọa độ 200/209 và ta có thể pk nếu có dòng SetFightState(1) trong Script^^
Nhớ đem TDP qua nha vì khi out ra vô lại bị gián đoạn!lôi này mình…^^
Chúc bạn thành công
kết quả