Thông thường các bạn thấy trong một code có link file.js

ví dụ:

Đây chính là code đã được rút gọn lại

Đầu tiên hãy mở nó bằng trình duyệt [copy và paste vào trình duyệt]

sau đó copy hết vào notepad (tạo new notepad và copy vào)

bây giờ thì mình cứ sửa gì thì sửa sau đó save lại vơí tên.js; tại Encoding chọn UTF-8

Bây giờ vào Bây giờ chỉ việc up lên host. vào AdminCP->File Manager->Upload Files
vào Attachments: để lấy link.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: