Highlight thứ 50 thuộc chuỗi video "Frags from the past" mang chúng ta trở về thời kỳ năm 2009...