Hướng dẫn chia categories thành 2 cột (categories in two columns)

Các bạn Vào Appearance -> styles - > template đang dùng-> Extra.css thêm đoạn code này vào:

Mã nguồn PHP:
/*Chia Categories lam 2 cột*/
.node .nodeText {
margin-right!important;
}
 
.
node .nodeLastPost,
.
node .tinyIcon {
displaynone !important;
}
 
.
node .forum.level_2,
.
node .page.level_2,
.
node .category_forum.level_2 {
width49%;
floatleft;
min-height70px;
}
 
.
nodeList .node.level_1 {
clearboth;

Xong - Xem thành quả ,
Tùy theo style bạn tùy chỉnh kích thước cho hợp lý
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: