VSO Blu-ray Converter Ultimate cho phép bạn chuyển đổi các bộ phim chất lượng cao từ đĩa Bluray sang định dạng video khác. Sử dụng phần mềm này rất đơn giản. Người dùng có thể nhập video phim trực tiếp từ đĩa Bluray cũng như từ cấu trúc folder trên ổ cứng hoặc thậm chí là file ảnh ISO. Phần mềm này sẽ hiển thị một danh sách nội dung trên giao diện để bạn chọn video/audio nào muốn chuyển đổi.

VSO Blu-ray Converter Ultimate sẽ hướng dẫn bạn qua một loạt quá trình chuyển đổi trong một vài bước đơn giản. Thẻ Settings có đôi chút kém hơn so với các phần mềm tương tự khác – chỉ có 6 profile chuyển đổi và không có bất kì cài đặt cao cấp nào.Quá trình chuyển đổi diễn ra khá nhanh, dựa vào thời gian của file video bạn vừa chọn. Khi hoàn thành, bạn có thể chọn giữa các hành động khác nhau, ví như chạy video mới chuyển đổi được hoặc ghi nó sang đĩa trực tiếp từ phần mềm này.

Thuận lợi:
• Profile chuyển đổi dựa vào thiết bị
• Chuyển đổi diễn ra khá nhanh
• Quá trình từng bước rất dễ thực hiện

Khó khăn:
• Không làm việc với các video đã được bảo vệ
• Thiếu cài đặt cấu hình cao cấp

Changes in Blu-ray Converter 2.0.0
- More than one conversion can be simultaneously processed
* In response to users complaining “my 8 cores are not working hard, they can do more!”
- The visual interface has been completely reworked
- Added video padding/cropping feature
- The video output can be limited by file size (like previous versions) or by video bitrate
- An integrated video player has been added to allow users to check the audio / subtitle tracks he wants to keep
- The remuxing profiles have been optimized
- The CUDA encoder / decoder Improved

Changes in Blu-ray & DVD Converters – 2.1.0.8
- 0004835: [Feature Request] 2-Pass Encoding Option (cedric) – resolved.
- 0005706: [Bug] Conversion ends with Preview Window opening, then nothing ! (cedric) – resolved.
- 0005709: [Information] why icon of old computer screen? (cedric) – resolved.
- 0005708: [Bug] cannot convert DVD Collectioners to DVD format (cedric) – resolved.

Download

Homepage –
Size: 25.4 MB
Bản quyền: Trial
Link:
Link:

Xem thêm chủ đề liên quan: