Mình hỏi chút:1 là sang web mới thì các chương chỉ toàn convert ra Vietphrase mà không có Hán việt nữa à?2 là đã đưa truyên sang web mới thì không còn trên forum này nữa à?