VirtualBox là phần mềm tạo máy ảo mã nguồn mở dùng cho tất cả các loại hệ điều hành. Phần mềm này càng ngày càng trở nên phổ biến bởi nó có nhiều tính năng, hiệu suất cao, thiết kế theo module và lại dễ sử dụng.


Nó thích hợp cho cả những doanh nghiệp và người dùng cá nhân. VirtualBox có thể chạy trên các hệ điều hành Windows, Linux, Macintosh và OpenSolaris và hỗ trợ nhiều hệ điều hành khách, không chỉ bao gồm Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, 7), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6) và OpenBSD.

Hãng Oracle đã thực hiện một số cải tiến đáng giá cho phiên bản VirtualBox 4.1.18-78361

Cụ thể là hỗ trợ hiệu ứng Aero trong máy ảo cài Windows Vista/7, nhân bản máy ảo đã tạo, thêm lựa chọn tạo máy ảo dưới dạng file .VHD để có thể nạp vào phần mềm khác, giữ nguyên tỷ lệ khung hình khi chuyển cửa sổ máy ảo sang chế độ hiển thị Scale (chỉ có hiệu lực trong máy chủ chạy Windows hay Mac OS X).
(Theo internet)

VirtualBox 4.1.22 (released 2012-09-07)
This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added:
VMM: fixed a potential host crash triggered by shutting down a VM when another VM was running (only affected 32-bit hosts and 64-bit OS X hosts, 4.1 regression, bug #9897)
VMM: fixed a potential host crash under a high guest memory pressure (seen with Windows 8 guests)
VMM: respect RAM preallocation while restoring saved state.
VMM: fixed handling of task gates if VT-x/AMD-V is disabled
Storage: fixed audio CD passthrough for certain media players
USB: don't crash if a USB device is plugged or unplugged when saving or loading the VM state (SMP guests only)
RTC: fixed a potential corruption of CMOS bank 1
Mac OS X hosts: installer fixes for Leopard (4.1.20 regression)
Windows Additions: fixed memory leak in VBoxTray (bug #10808)
Download
32Bit (Size: 70.7MB)
Link:
64Bit (Size: 76.5MB)
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: