Game ăn theo 1 game nổi tiếng là AngryBirds .cùng 1 mẹ là rovio.

Video trailer:
Bán tại appstore:


Download


Game đã thuốc , ver 1.0.0. chạy tốt trên 10.8.2
File nén 44MB. file sau khi giải nén là 166MB

Xem thêm chủ đề liên quan: