Hiệu ứng làm cho nội dung trang web có tính chất mờ ảo với các frame trong suốt di chuyển khắp nơi. Trông giống như máy tính của khách đã bị nhiễm virus....


Demo:

Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
JavaScript
Mã:
<script>
<!-- Beginning of JavaScript -

// Screen Dissolving Virus
// by Urs Dudli and Peter Gehrig 

// do not edit the variables below
var floatingspeed=8
var clipleft=new Array()
var clipright=new Array()
var cliptop=new Array()
var clipbottom=new Array()
var clipwidth=new Array()
var clipheight=new Array()
var clipwidthmax=500
var clipheightmax=400
var tempo=30
var numberofghosts=5
var shift_x=Math.floor(numberofghosts/2)*-1
var shift_y=Math.floor(numberofghosts/2)*-1
var stepx=new Array()
var stepy=new Array()
for (i=0;i<=numberofghosts;i++) {
	stepx[i]=randommaker(floatingspeed)
	stepy[i]=randommaker(floatingspeed)
}
var imgwidth=new Array()
var imgheight=new Array()

var marginbottom=0
var marginleft=0
var margintop=0
var marginright=0
var timer

function setValues() {
	if (document.all) {
		marginleft=document.all.ghost0.style.posLeft
		margintop=document.all.ghost0.style.posTop
  	marginbottom=document.body.clientHeight
  	marginright=document.body.clientWidth
		
		for (i=0;i<=numberofghosts;i++) {       	
    	clipleft[i]=randommaker(marginright)
			cliptop[i]=randommaker(margintop)
			clipheight[i]=randommaker(clipheightmax)
			clipwidth[i]=randommaker(clipwidthmax)
		}
		for (i=0;i<=numberofghosts;i++) { 
			var thisspan=eval("document.all.ghost"+(i)+".style")      	
    	thisspan.posLeft=document.all.mastercontent.style.posLeft+i+shift_x
			thisspan.posTop=document.all.mastercontent.style.posTop+i+shift_y
			
			if (shift_x==i) {
				thisspan.posLeft+=2
				thisspan.posTop+=2
			}
		}
		checkmovement()
	}
}

function randommaker(range) {		
	rand=Math.floor(range*Math.random())
	if (rand==0) {rand=Math.ceil(range/2)}
  return rand
}

function checkmovement() {
	if (document.all) {
		checkposition()
		movepictures()
  	timer=setTimeout("checkmovement()",tempo)
	}
}

function movepictures() {
		if (document.all) {
			for (i=0;i<=numberofghosts;i++) { 
  			var thisspan=eval("document.all.ghost"+(i)+".style")
  			clipleft[i]+=stepx[i]
				clipright[i]=clipleft[i]+clipwidth[i]
				cliptop[i]+=stepy[i]
				clipbottom[i]=cliptop[i]+clipheight[i]
				thisspan.clip ="rect("+cliptop[i]+" "+clipright[i]+" "+clipbottom[i]+" "+clipleft[i]+")"
  		}
		}
}

function checkposition() {
	if (document.all) {
		for (i=0;i<=numberofghosts;i++) {       
			var thisspan=eval("document.all.ghost"+i+".style")
			if (clipright[i]>marginright) {	
				clipleft[i]-=Math.abs(stepx[i]+1)
				clipright[i]=clipleft[i]+clipwidth[i]
				thisspan.clip ="rect("+cliptop[i]+" "+clipright[i]+" "+clipbottom[i]+" "+clipleft[i]+")"
				stepx[i]=randommaker(floatingspeed)*-1	
			}
			if (clipleft[i]<marginleft) {
				clipleft[i]+=Math.abs(stepx[i]+1)
				clipright[i]=clipleft[i]+clipwidth[i]
				thisspan.clip ="rect("+cliptop[i]+" "+clipright[i]+" "+clipbottom[i]+" "+clipleft[i]+")"
				stepx[i]=randommaker(floatingspeed)			
			}	
			if (clipbottom[i]>marginbottom) {
				cliptop[i]-=Math.abs(stepy[i])
				clipbottom[i]=cliptop[i]+clipheight[i]
				thisspan.clip ="rect("+cliptop[i]+" "+clipright[i]+" "+clipbottom[i]+" "+clipleft[i]+")"
				stepy[i]=randommaker(floatingspeed)*-1
			}
			if (cliptop[i]<margintop) {
				cliptop[i]+=Math.abs(stepy[i])
				clipbottom[i]=cliptop[i]+clipheight[i]
				thisspan.clip ="rect("+cliptop[i]+" "+clipright[i]+" "+clipbottom[i]+" "+clipleft[i]+")"
				stepy[i]=randommaker(floatingspeed)
			}
		}
	}
}

// - End of JavaScript - -->
</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Mã:
<body oncontextmenu="return false" id="thisbody" onload="setValues()">
<p align="center"><font face="Arial" color="#ffffff"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>
<div id="mastercontent" style="position: absolute; top: 10px; left: 0px; background-color: rgb(51, 142, 255);">
	<font face="Arial" color="#400080"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span></small></strong></font></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><font color="#800000"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee></font><font color="#ff0080"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font><font color="#004040"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span></font></font><font face="Arial" color="#ffffff"> </font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#ff0000"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#00ffff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font><font face="Arial" color="#ffffff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></small></strong></p>

<p><font face="Arial"><strong><small><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></small></strong></font></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><font color="#80ff00"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>
</div><div id="ghost0" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#ffffff"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><font color="#800000"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee></font><font color="#ff0080"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font><font color="#004040"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span></font></font><font face="Arial" color="#ffffff"> </font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#ff0000"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#00ffff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font><font face="Arial" color="#ffffff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></small></strong></p>

<p><font face="Arial"><strong><small><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></small></strong></font></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><font color="#80ff00"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#ff0000"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>
</div><div id="ghost1" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#008040"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial" color="#00ff40"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span></font><font face="Arial" color="#ffffff"> </font><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><font color="#0080c0"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#ff8000"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><font face="Arial" color="#804000"><strong><small><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></small></strong></font></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><font color="#ffff80"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><font color="#8080c0"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#008040"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><font face="Arial" color="#ffffff"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>
</div><div id="ghost2" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#ffffff"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee><font color="#800040"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span></font></font><font face="Arial" color="#ffffff"> </font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#000040"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#00ff40"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><font color="#808080"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><font color="#804040"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee></font><font color="#0000a0"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#8000ff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>
</div><div id="ghost3" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#808000"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><small><strong><font face="Arial" color="#563f65"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee></font><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee><font color="#ff00ff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></font></strong></small></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#ff3535"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#ff8040"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font face="Arial" color="#ffffff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><font color="#13448c"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><font color="#a347a5"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee></font><font color="#950606"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>
</div><div id="ghost4" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#804000"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial" color="#ffffff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </font><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><font face="Arial"><strong><small><font color="#00ff40"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#ff80ff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#00ff00"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></small></strong></font></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><font color="#8000ff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee></font><font color="#0080c0"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee><font color="#8080c0"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>
</div><div id="ghost5" style="position: absolute; background-color: rgb(51, 142, 255);">

<p align="center"><font face="Arial" color="#80ffff"><strong><small><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">
Fake Virus 5</span> </small></strong></font></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee><font color="#804040"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><font color="#c0c0c0"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee></font><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#ff0080"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><font face="Arial"><strong><small><font color="#ffff00"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee></font><font color="#400040"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font><font color="#0000ff"><span style="position: relative; width: 300px; height: 20px;">Fake 
Virus 5</span> </font></small></strong></font></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><font color="#8080ff"><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></font></small></strong></p>
</div>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="672" height="42">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" width="671" height="42">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee border="0" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="right" width="420" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p align="center"><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="scroll" border="0" scrolldelay="1" width="151" height="19">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="13" scrolldelay="1" direction="up" width="452" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>

<p><strong><small><font face="Arial"><marquee behavior="alternate" border="0" scrollamount="25" scrolldelay="1" direction="down" width="282" height="55">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee><marquee behavior="scroll" border="0" scrollamount="2" scrolldelay="1" direction="right" width="228" height="16">Virus Initiated</marquee></font></small></strong></p>
</body>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Các hiệu ứng tương tự
-
-
-
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về
- -
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: