Hiệu ứng làm cho mọi thứ trên website bị quay 180<sup>o </sup>khi người dùng rê vào đ...


Demo:

Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
JavaScript
Mã:
<SCRIPT language=javaScript>
<!-- Beginning of JavaScript -


function flipVertical() {		
	if(document.all) {
		document.all.mainbody.style.filter="flipV()"
		var timer=setTimeout("flipHori()",3000)
	}
}

function flipHori() {		
		document.all.mainbody.style.filter="flipH()"
		var timer=setTimeout("flipRestore()",3000)
}

function flipRestore() {		
		history.go(0)
}

// - End of JavaScript - -->
</SCRIPT>
	<!--
    	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
    	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Mã:
<DIV id=mainbody style="POSITION: absolute; VISIBILITY: visible; width: 100%;">
</DIV>
	<!--
    	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
    	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Các hiệu ứng tương tự
-
-
-
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về
- -
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: