cần mọi người tìm giúp cái phần mềm xplore để phá cái pas thẻ nhớ tự dưng quên mát lên mạng thấy cái này dễ dùng nhất nếu ai có cách khác thì hướng dẫn giùm