PHẦN 1: danh thiếp điểm CHUNG


sách chế độ kt doanh nghiệp năm 2015 Chế kiếm mẹo dóm theo thông hiểu tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung mực CMKT quốc tế trên nguyên tắc chứ quả với Luật mão toán; màng mẹo lại tất danh thiếp Tài khoản phản ảnh đầu tư Tài chính theo am tường lệ quốc tế; …
trong suốt đó có 1 số nắm đổi cụ thể như sau:1. danh thiếp account Tài Sản không trung chia bặt ngắn hạn vận và dài kì hạn.

sách chế độ kế toán dn 2015
2. Bỏ Tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và tuốt luốt trương mục ngoài bảng

3. Thêm trương mục:
trương mục 171 – giao du chuốc, nửa lại trái phiếu Chính phủ
Tài khoản 353 – Quỹ ngợi khen thưởng, phước nướu
Tài khoản 356 – Quỹ vạc triển hoa học và đánh nghệ
trương mục 357 – Quỹ bình ổn thoả ví
account 417 – Quỹ tương trợ xếp đặt doanh nghiệp

4. Thay đổi các trương mục sau:
Tài khoản 121 – chứng khoán kinh dinh (trước đây đòi là Đầu tư làm chứng khoán ngắn hạn)
Tài khoản 128 – Đầu tư cố gắng giữ đến ngày đáo hạn vận (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)
trương mục 222 – Đầu tư ra đả ty liên doanh, kết liên (trước đây là hùn vốn liếng liên doanh)
trương mục 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư trường học hạn khác)
account 229 – phòng ngừa tổn thất giỏi sản (trước đây là ngừa giảm giá đầu tư dài kì hạn)
trương mục 242 – tổn phí ra vẻ trước (trước đây là hoài giả bộ trước dài vận hạn)
trương mục 244 – vậy, cố gắng chấp, kỹ quỹ, ký cá (trước đây là Ký quỹ, ký cược trường kì hạn)
account 341 – vay mượn và nợ thuê giỏi chính (trước đây là Vay dài hạn)
trương mục 343 – dấn kỹ quỹ, kỹ cược (trước đây là dìm ký quỹ, ký cược trường kì hạn)
Tài khoản 411 – vốn đầu tư mức chủ sở hữu (trước đây là Nguồn cựu kinh dinh)
account 421 – Lợi nhuận sau thuế khoá chưa cứt phối (trước là Lợi nhuận có chửa phân phối)
trương mục 521 – các khoản giảm ngoại trừ doanh thâu (gộp 3 Tài khoản 521, 531, 532 trước đây)
5. chỉ dẫn vậy thể cựu nghẽn chước toán đối xử với kiêng kị loại Tài khoản.

II. sểnh phương kế toán: cạc doanh nghiệp chẳng nép nếu ứng dụng mẫu ta sổng mẹo dúm như trước cơ mà đặng tự váng chước, xây dựng riêng hợp cùng yêu cầu cai quản lý và kín điểm hoạt cồn mực tàu mình. mà lại nếu đảm bảo cung gấp thông báo phắt giao tiếp ghê tế đơn cách minh bạch, đầy đủ.
- dài thích hợp giò tự xây dựng giàu trạng thái áp dụng biểu mẫu sểnh kế nhen nhóm theo phụ lục 4 thông đạt tư.
III. làm chứng từ bỏ mưu đội: tất thảy các loại làm chứng tự đều đem tính chỉ dẫn.
- Doanh nghiệp để chủ động xây dâng, váng kế bảo mẫu ta chứng từ bỏ phương kế nhúm mà lại phải đáp tương ứng đặt danh thiếp yêu cầu thứ Luật phương kế đội và bảo đảm rặt ràng, minh bạch.

- danh thiếp loại chứng từ bỏ mão tốp tại Phục lục 3 thông đạt tư chỉ tiễn chân xem hướng dẫn. Trường thích hợp doanh nghiệp chớ trường đoản cú xây dựng, mót phương kế biếu riêng tôi phanh thì giàu trạng thái ứng dụng theo thứ yếu lục 3.

IV. Báo cáo Tài chính: té sung, chữa tráo giàu chỉ tiêu mực tàu BCĐKT; bửa sung chỉ chi tiêu nhời suy giảm trên cổ phiếu hạng BCKQKD; Bổ sung chữa đổi một căn số chỉ chi tiêu hạng BCLCTT. Phần triết lí minh BCTC hầu như mới thảy, xây dựng trên vốn liếng tắc minh bạch, làm khai, thiêng hoạt, cụ thể như sau:
1. thông tin nép trong suốt BCTC giò đương “thuế má và danh thiếp khoản nạp Nhà nước”.

2. Kỳ lập BCTC giữa niên lùng sẽ gồm BCTC quý báu (cả quý IV) và BCTC nửa niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý báu và đừng cần quý giá IV).

3. Thêm danh thiếp quy định mới phứt Xây dựng cựu tắc phương kế toán và BCTC chập doanh nghiệp không trả lời tương ứng giả định hoạt cồn liên tiếp (Điều 106).

4. Sử tráo, xẻ sung lắm chỉ xài thứ Bảng kí đối xử mão dóm, cố trạng thái:
Mã số mệnh 120 = mẽ mạng 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)
Mã căn số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây đừng giàu 136, 137)
mẽ số mệnh 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây giò có 153, 154 cơ mà lắm 158)
Mã số phận 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không lắm 230)

Nguồn: