Như trên
Đang chơi thì tự nhiên nó bị như vầy


có ai biết cách sửa lỗi này không
giúp với