Vĩnh Thụy vai cảnh sát luôn nha các bác, luôn sát cánh bên cảnh sát An là Trương Ngọc Ánh, xứng đôi quá, nhưng hok biết trong phim có thành cặp ko nữa