cái autu nhặt đồ mu có thế nhặt những món đồ khác đc ko vậy GM ví dụ mình muốn nhặt 1 thứ
mà không có trong autu có sẵn thì phải làm thế nào vậy mong chỉ zùm