-- Sét 100 với chỉ số siêu khủng .
- Trang bị ngọc cấp 10