1. [Portable] Jewel Quest 2

không cần cài đặt
download:
Jewel Quest 2.rar - 24,3MB

2. [Portable] Jewel Quest III

không cần cài đặt
download:
Jewel Quest III.rar - 61,3MB

3. Jewel Quest Solitaire III

bản setup
download:
Jewel Quest Solitaire III.rar - 88,5MB