May also be administered intraperitoneally

Xem thêm chủ đề liên quan: