Microsoft SharePoint Designer 2010 là một ứng dụng miễn phí được sử dụng để lập trình trong SharePoint 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 cho phép các kĩ sư có thể thêm các ứng dụng mang tính logic chẳng hạn workflow vào các site trên SharePoint. Nếu lập trình viên tạo ra một workflow bằng Visual Studio, workflow này phải được triển khai trên server chạy SharePoint 2010. Điều này có nghĩa các quản trị viên SharePoint phải đảm bảo các đoạn code phải ở trạng thái an toàn và không mất ổn định SharePoint từ những đoạn code.

SharePoint Designer 2010 giúp bạn tạo các workflow áp dụng cho tài liệu hoặc các item trong list và điều này thực sự hữu ích đối với người dùng.

Những cải tiến trong SharePoint Designer 2010
SharePoint Designer 2010 có một số cải tiến tốt hơn so với ứng dụng SharePoint Designer trước đó, một số điểm cải tiến sau;

  • SharePoint Designer 2010 được sử dụng để tạo các Reusable workflow để có thể áp dụng trên các list khác nhau trong cùng một site.
  • SharePoint Designer 2010 có thể gói các workflow từ một gói giải pháp SharePoint (WSP).
  • SharePoint Designer 2010 được sử dụng để tạo các workflow chứa các nghiệp vụ vừa nối tiếp vừa song song.
  • SharePoint Designer 2010 có thể import workflow được tạo từ Visio 2010 (sử dụng tính năng Business Process Modeling Notations – BPMN) và triển khai workflow đó trên SharePoint 2010. Tính năng mới này giúp các nhân viên nghiệp vụ dễ dàng tạo ra workflow.
  • SharePoint Designer 2010 có thể sử dụng form InfoPath 2010 để kết hợp, chỉnh sửa, khởi tạo các form công việc. Với SharePoint 2007, bạn chỉ có thể áp dụng với ASP.NET.

Tạo và triển khai workflow trên SharePoint Designer 2010
Phần này bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản cách tạo workflow trên SharePoint Designer 2010 và triển khai workflow này đến SharePoint 2010. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tìm hiểu các import Visio workflow vào SharePoint Designer 2010 và triển khai nó đến các site trong SharePoint 2010.
Mở SharePoint Designer 2010 và click Open Site.Hộp thoại Open Site hiển thị. Chọn site cần áp dụng workflow và click Open. Đợi hệ thống kết nối đến site SharePoint.


Bạn có thể tạo một workflow mới hoặc chỉnh sửa workflow hiện có bằng cách sử dụng 3 tùy chọn sau:

  • Từ nhóm New trên tab Site, chọn List Workflow hoặc Reusable Workflow.
  • Click tab File và chọn Add Item. Chọn List Workflow, Reusable Workflow, Site Workflow hoặc Import Visio Workflow.
  • Chọn Workflow dưới Site Objects.


Dựa trên loại workflow mà bạn chọn, thiết lập các thông tin liên kết chứa Name, Descripton List (đối với List workflow) hoặc Content Type (đối với Reusable workflow).

Sau khi hoàn tất thiết kế workflow, bạn có thể kiểm tra và tìm lỗi trên workflow bằng cách click Check For Errors.

Sau khi hoàn tất bạn có thể click Publish để áp dụng workflow trên site.

Import workflow từ Visio 2010

Như đã nói ở các phần trước, SharePoint 2010 hỗ trợ bạn thiết kế workflow trên Visio 2010 sau đó import vào SharePoint Designer 2010 để thiết lập workflow trước khi áp dụng đến SharePoint 2010.
Quay lại SharePoint Designer 2010, tại nhóm Manage trên tab Workflows, click Import from Visio.Tại hộp thoại Import Workflow from Visio Drawing, click Browse và chọn tập tin Visio bạn đã export, có định dạng VWI. Click Next.


Chọn loại list mà bạn muốn áp dụng workflow.


Click Finish. Nhiệm vụ của bạn tiếp theo là thiết lập các điều kiện Condition hoặc Action nếu thích.


Thực tế thì tôi demo một mô hình workflow rất đơn giản. Mô hình như sau:


Kết thúc phần 4 tại đây…..