Sử dụng workflow trong SharePoint 2010 để tự động hóa quy trình nghiệp vụ là một quyết định quan trọng. Có một số điều quan trọng mà quản trị viên cần phải xem xét là tính sẵn sàng khi đã triển khai workflow.Một số yếu tố kể trên như tính bảo mật, rủi ro thông tin và các các quyền hạn đặc biệt. Sau khi lên kế hoạch một cách hiệu quả bạn có thể thực hiện cấu hình cần thiết cho việc triển khai workflow kích hoạt workflow để áp dụng đến người dùng trên farm hoặc site.


Ở phần 6 của loạt bài “Workflow trong SharePoint 2010“, SharePointVn sẽ cùng bạn tìm hiểu về các vai trò khi triển khai workflow. Không đơn thuần chỉ có vai trò quản trị viên mà còn nhiều vai trò quan trọng khác. Là một quản trị viên, bạn nên tìm hiểu các vai trò khác nhau tham gia vào việc tạo, triển khai và vận hành workflow. Hiểu biết về các vai trò sẽ giúp bạn lập kế hoạch và giảm thiểu các vấn đề có thể xảy ra trong một quy trình làm việc.


Kiến trúc sư
Kiến trúc sư có trách nhiệm xác định các quy trình nghiệp vụ thích họp dựa trên các nghiệp vụ thường ngày trong tổ chức. Họ cũng có trách nhiệm lựa chọn các công cụ phát triển workflow, ngôn ngữ và các thử nghiệm trước khi triển khai. Kiến trúc sư cho phép giám sát các hệ thống khác nhau và cách tích hợp tự động các nghiệp vụ vào tổ chức. Và điểm quan trọng cuối cùng là các kiến trúc sư cần đảm bảo việc chuyển đổi lên mô hình workflow này phải thích hợp với các chiến lược kinh doanh.

Lập trình viên workflow
Lập trình viên có trách nhiệm lập trình các template workflow, form và phải mang tính logic khi thực thi workflow. Bên cạnh đó, họ có trách nhiệm phải đóng gói workflow và tạo thành một gói giải pháp trước khi triển khai đến farm. Nói tóm lại lâp trình viên workflow cần đảm bảo được bất cứ workflow nào mà tổ chức cần cũng có thể được triển khai.


Information Workwer
IW có trách nhiệm mô hình hóa workflow bằng SharePoint Designer 2010 và áp dụng nó đến một list, một thư viện hoặc một site. Họ cũng có thể sử dụng lại workflow đối với một site collection.
Farm Administrator
Quản trị farm có vai trò không thể thiếu trong đội ngũ điều hành IT. Họ các trách nhiệm cấu hình tại Central Administration để triển khai, vận hành workflow.

  • Quản lý các thiết lập workflow tại Central Administration: quản trị farm có thể kiểm soát các thiết lập như cảnh báo công việc, mở rộng người dùng.
  • Triển khai gói Workflow Solution Package đến các web application.

Site Collection Administrator
Quản trị viên site collection có trách nhiệm kiểm soát các workflow trên site của họ. Tất cả các workflow đều được xem như những tính năng và chính vì điều này các quản trị viên site collection phải kích hoạt nó.

List Administrator
Quản trị viên List là nhóm có quyền hạn quản lý list. Họ có thể thiết lập các workflow đến các list và kiểm soát theo từng cấp độ.

  • Thêm một workflow: các quản trị viên list có thể thêm một workflow vào một list hoặc một content type theo nhu cầu tổ chức.
  • Gỡ bỏ workflow: các quản trị viên list có thể gỡ bỏ workflow từ một list hoặc content type hoặc họ có thể chặn workflow đang vận hành.
  • Dừng một workflow: nếu workflow bị lỗi hoặc không thể vận hành, các quản trị viên list có thể tạm ngưng workflow bằng cách click vào liên kết Terminate this workflow trên trang Workflow Status.

Người dùng site
Người dùng trên site là những người tham gia vào workflow và có trách nhiệm tuân thủ các quy trình của workflow. Họ cũng có thể ủy quyền công việc cho một người tham gia khác nếu workflow có tính năng này.