Unlock winrar lưu trữ (bao gồm cả SFX) cho phép bạn sửa đổi nội dung tự do.

Winrar Mở khoá được thiết kế để mở khóa winrar lưu trữ (bao gồm cả SFX) cho phép bạn sửa đổi nội dung tự do.


Với Winrar Lưu trữ khóa để ngăn chặn việc sửa đổi, con người không thể thay đổi trong nội dung của nó, không thể thay đổi commentary and so on. Với một số đắp vá một vài byte, bạn có thể chỉnh sửa các tập tin của bạn dễ dàng.

Download:
Mã:
http://www.ziddu.com/download/2960861/WinRAR_unlock_v1.1.rar.html
Passe:
Mã:
www.telechargez.tk

Xem thêm chủ đề liên quan: