còn cũng khá nhìu code bộ gỏ khác nữa...


MUDIM

các bạn vào trong template "headinclude"

CHèn vào dưới cùng

Mã:
<script src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r153.js"></script>