Code LUA chống hack nhân vật ( CHEAT ENGINE )

The King

New member
Đây Là 1 Đoạn Code Demo Dành Cho Chống Hack Nhân Nhật = Cheat Engine Anh Em Xem Qua Và Kham Khảo Nhé

Hướng Dẫn Sơ Bộ:
_ Vao Settings ---> TimerTask.txt
Thêm Vào ID Cho Hàng Cuối Cùng Và Link Đến File LUA AntiHack

Ví Dụ File TimerTask.txt Của Tôi:
1 /script/timerserver.lua
2 /script/cuagai.lua
3 /script/luatinhbagia.lua
4 /script/maithuyvan.lua
Thì Tôi Sẽ Thêm Vào Như Sau:
5 /script/antihack.lua
Thế Là Xong Phần Settings Quay Vào Foder Script Tạo 1 File Tên Là antihack Dạng File Là LUA. Coppy Đoạn Code Bên Dưới Vào:
function OnTimer()
for i=1,GetPlayerCount() do
PlayerIndex = i
if GetTask(TaskAnti) == 2 and GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
SetTask(TaskAnti,0)
end
if GetTaskTemp(TaskTempAnti) == 0 then
if GetTask(TaskAnti) == 0 then
KickOutSelf()
SetTask(TaskAnti,1)
elseif GetTask(TaskAnti) == 1 then
SetTask(TaskAnti,2)
SetTaskTemp(TaskTempAnti,random(1,100))
Talk(1,"","<color=red>He Thong:<color> Da Khoi Dong Co Che Anti Hack ! Nhan Vat Cua Ban Da Duoc Kiem Dinh ! Chuc Cac Ban Vui !")
end
end
end
end
Sau Đó Mở File LUA Startup Của Server Thêm Đoạn Code Này Vào:
StartMissionTimer(random(1,10),
id file timertask,11*18);

id file timertask= id bạn vừa tạo trong file timertask !

Ví Dụ Ở Server Tui Vừa Tạo Có ID Là 5 Vậy Tụi Sẽ Viết Ntn:
StartMissionTimer(random(1,10),
Thế Là Xong Xem Và Góp Ý ! Hay Thì Thanks
 
Back
Top