cheat game Rome: Total War

[Rick_Grimes]

::T-Moderators::
Khi chơi nhấn ~ và điền các cheat dưới vào. Ngoài ra bỏ các dấu <> khi nhập cheat.
(Lưu ý rằng có 1 số cheat kô thể thực hiện đc, 1 số phải dùng trong Batte map như cheat jericho, số còn lại làm theo hướng dẫn bên dưới của mình)

bestbuy - Các đơn vị rẻ hơn 10%
oliphaunt - Các đơn vị voi lớn hơn 40%
jericho - Tường tự động sập khi công thành.
give_trait <Tên tướng> <Tên train> - Thêm vào các thông số cho tướng của bạn (các thông số xem bên dưới).
list_traits - Xem list tất cả các trait
date <năm> - Thay đổi năm
toggle_fow - Bật tắt sương mù trên bản đồ
add_money 20000 - Thêm 20000 tiền
add_population <tên thành phố> <con số muốn thêm> - Thêm dân số
auto_win <attacker/defender> - Phe tấn công/phòng thủ sẽ tự động thắng
process_cq <tên thành phố> - Hoàn thành tất cả công trình trong list xây dựng
process_rq <tên thành phố> - Hoàn thành tất cả đơn vị trong list đào tạo
move_character <tên> <x,y> - Đưa nhân vật tới một toạ độ xy nào đó trên bản đồ
force_diplomacy <accept/decline/off> - Bắt các quốc gia phải chấn nhận hoặc từ chối các hiệp ước của sứ giả
invulnerable_general <tên tướng> - Bất tử tướng trong các trận đánh
kill_character <tên tướng> - Diệt một tướng nào đó
season <summer/winter> - Chỉnh mùa hè hoặc đông
capture_settlement <tên thành phố> - Chiếm giữ một thành phố nào đó
create_unit <tên thành phố hoặc tên tướng> <unit ID> <số lượng> <EXP hoặc giáp hoặc vũ khí> - Tạo một đơn vị với các thông số bạn chọn
Chỉ dẫn cách dùng 1 số cheat của Rome. Trong này nói chung chung quá có nhiều bạn kô hiểu:
Cheat process_cq: Với tên thành phố có 1 dòng như Rome thì đánh vào process_cq Rome còn với tên thành phố như Campus Sarmatae thì các bạn phải nhập vào process_cq Campus_Sarmatae mới đúng cheat này phải viết hoa tên thành phố.
Cheat give_trait: Cũng như trên với tên của tướng, tên 2 dòng thì thêm dấu_ thui còn các train thì xem bên dưới, lưu ý là phải viết Y NHƯ BẢN CHÍNH vì nếu phần viết hoa mà bạn viết thường thì sẽ kô nhập đc cheat đâu!!!
Ví dụ: give_trait "Gaius Scipio" "Handsome" "3"
Remove Pathetic Attacker
give_trait "Character Name" "BadAttacker"-4
Remove Poor Attacker
give_trait "Character Name" "BadAttacker"-3
Remove Incompetent Attacker
give_trait "Character Name" "BadAttacker"-2
Remove Indifferent Attacker
give_trait "Character Name" "BadAttacker"-1
Heroic Attacker
give_trait "Character Name" "GoodAttacker"5
Great Attacker
give_trait "Character Name" "GoodAttacker"4
Superior Attacker
give_trait "Character Name" "GoodAttacker"3
Confident Attacker
give_trait "Character Name" "GoodAttacker"1
Good Attacker
give_trait "Character Name" "GoodAttacker"2
Remove Pathetic Commander
give_trait "Character Name" "BadCommander"-4
Remove Poor Commander
give_trait "Character Name" "BadCommander"-3
Remove Incompetent Commander
give_trait "Character Name" "BadCommander"-2
Remove Indifferent Commander
give_trait "Character Name" "BadCommander"-1
Legendary Commander
give_trait "Character Name" "GoodCommander"5
Great Commander
give_trait "Character Name" "GoodCommander"4
Superior Commander
give_trait "Character Name" "GoodCommander"3
Good Commander
give_trait "Character Name" "GoodCommander"2
Confident Commander
give_trait "Character Name" "GoodCommander"1
Confident in Defense
give_trait "Character Name" "GoodDefender"1
Good Defender
give_trait "Character Name" "GoodDefender"2
Superior Defender
give_trait "Character Name" "GoodDefender"3
Great Defender
give_trait "Character Name" "GoodDefender"4
Heroic Defender
give_trait "Character Name" "GoodDefender"5
Remove Indiferent Defender
give_trait "Character Name" "BadDefender"-1
Remove Incompetent Defender
give_trait "Character Name" "BadDefender"-2
Remove Poor Defender
give_trait "Character Name" "BadDefender"-3
Remove Pathetic Defender
give_trait "Character Name" "BadDefender"-4
Social Drinker
give_trait "Character Name" "Drink"1
Remove Likes a Drink
give_trait "Character Name" "Drink"-2
Remove Drunkard
give_trait "Character Name" "Drink"-3
Remove Drunken Lout
give_trait "Character Name" "Drink"-4
Remove Sot
give_trait "Character Name" "Drink"-5
Remove Paralytic
give_trait "Character Name" "Drink"-6
Strong Language
give_trait "Character Name" "Feck"1
Foul Mouthed
give_trait "Character Name" "Feck"2
Swears Like a Trooper
give_trait "Character Name" "Feck"3
Irredeemably Foul Mouthed
give_trait "Character Name" "Feck"4
Remove Minion
give_trait "Character Name" "Arse"-1
Remove Catamite
give_trait "Character Name" "Arse"-2
Remove Aggressively Perverse
give_trait "Character Name" "Arse"-3
Remove Grotesquely Perverse
give_trait "Character Name" "Arse"-4
Casual Adulterer
give_trait "Character Name" "Girls"1

Cheat create_unit: Với cheat này mình chỉ nói phần unit ID thui phần tên hướng dẫn rùi nha
Với unit ID bạn mở trong thư mục cài Rome của mình click vào thư mục Data xem phần unit type trong thư mục export_descr_unit(chỉ xem phần type thôi)
Lưu ý là cheat này phải thêm dấu" " vào tên "tướng" và "unit ID"
Ví dụ: create_unit "Rome" "barb naked fanatics spain" 5 9 9 3
Hy vọng các bạn thấy có ích!!!
 
Back
Top