Required Field Validator Control

TuấnDương

Admin
Thành viên BQT
Một trong các kiểu ràng buộc dữ liệu đơn giản nhất là ràng buộc: không được bỏ trống khi nhập dữ liệu, tức là khi chúng ta được yêu cầu phải nhập dữ liệu cho một trường nào đó mà chúng ta cố tình hay vô tình bỏ qua thì sẽ xuất hiện cảnh báo cho việc này chẳng hạn, ví dụ dưới đây sẽ minh họa cho điều này:

Để sử dụng Required Field Validator ta kéo thả control này từ control ToolBox trong Visual Studio.NET. Sau đó, thiết lập thuộc tính ControlToValidate là tên của một control mà ta muốn người sử dụng phải nhập dữ liệu.
Thiết lập thuộc tính ErrorMessage của Required Field Validator, thuộc tính này sẽ là thông báo hiển thị khi người dùng vô tình hay cố ý bỏ qua không nhập dữ cho điều khiển mà Required Field Validator quản lý.

Tiếp đến, ta tạo 1 Button trên Web Form:
<form id="form1" runat="server">
Your name:<br />
<asp:TextBox runat="server" id="txtName" />
<asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="reqName"
ControlToValidate="txtName"
ErrorMessage="Please enter your name!" />
<br /><br />
<asp:Button runat="server" id="btnSubmitForm" text="Ok" />
</form>
 
Back
Top