share script đánh nhau trong thành

The King

New member
he he tuong j copy bài mà cung khong fix lai loi cho nó nữa
đó là bài cũa túi đó nó có một lỗi rất quan trọng
đó là khi khoi dong sevver nó se bào lỗi là
'end' to close 'function' at line 18
CÁC BẠN ĐỪNG DƠN LOAD CÁI TRÊN
Đây là cái dã fix lai loi
Các bạn một file lua rùi add một thằng NPC rùi gán script này cho nó
day là bãn đã fix loi lại

code
--------------------------------------------------------------------
--day la script phat trien boi sangpronhat
--NPC : tuy ban
--moi cac ban tham gia dien dan jxoffline cua minh
---------------------------------------------------------------------------
function main()
Say("Chuc mung ban da co the GIET NGUOI NGAY TRONG THANH Hay chuan bi ky truoc khi thach dau, thang hay bai phu thuoc vao tai nang cua ban!",2,"Thach dau thu linh son tac/tnpc1","Thoat ra/no");
end;
function tnpc1()
SetFightState(1)
mapindex = SubWorldID2Idx(53)
bossid = 161 --Trung nguyen son tac
bosslvl = 200
posx = 1624*32 --203
posy = 3188*32 --199
AddNpc(bossid,bosslvl,mapindex,posx,posy,1, "mung ban", 1)
Talk(1,"no","<color=red>Ban da thach dau thu linh son tac<color>")
Talk(1,"no","Thu linh son tac dang nghenh chien tai vo dai Ba Lang huyen, toa do <color=red>203,199 <color>")
AddLocalNews("<color=red>Tran chien tai vo dai Ba Lang huyen da bat dau")
end;
function no()
end;
 
Back
Top